8 bekentgemaakte order omtrent den tijd binnen dewelke de overschrijving van vaste goederen op de naamen der eigenaars behoort te geschieden nogmaals bij een biljet te vernieuwen en den termijn tot het overschrijven (van) vaste goederen, onder vrijlating van de boete die reets mogte zijn verbeurt, p. 400 te prolongeren tot den laatsten October deezes Jaars een duizend zeven hondert agt en zeventig mitsgaders allen en eenigelijk teffens te adverteren, dat na dien dag en vervolgens de overschrijving van vaste goederen altoos behoorlijk zal moeten geschieden binnen den tijd van ses maanden gerekent van den dag der verkrijging af en geen verder delai plaats vinden maar een ieder die bevon den werd nalatig te zijn geweest, in het verzoek om overschrijving, incureren zal de poenaliteit bij biljetten van den 27e december 1765 en 17e April 1770 gestatueert. p. 401 Mede bij de heeren leeden afzonderlijk gere- sumeert en door den Heer Gouverneur Generaal ter dispositie geproduceert zijnde een adres van schepenen deezer stede vervattende verscheide impedimenten, die tot nog toe hebben belet de protocollen der Koopbrieven in die order te brengen, om daaruit met een opslag van het oog te konnen zien de waare eigenaars der huisen, tuinen en landerijen in en omtrent deezes tad, voornamentlijk bestaande in. ie het gebrek aan de nodige registers en blok- kaarten en p. 402 2e de nalatigheid, vooral onder de inlandsche natiën, in het laaten overschrijven van vaste goederen op de naamen der regte eigenaarsvan welk laatste hunne Eerw: vermenen de redenen te weezen: Ten elfden, schepenen kennisse te geven, dat zij daar en tegen van de andere zijde gehouden en verpligt zullen zijn, de reparatien te betalen

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 10