9 a) dat den een den andere, zonder eenige Calange, in de vredige possessie ziet blijven van erven en landen die hij van zijn ouders of voorouders heeft g'erft; b) het veelvuldige afsterven en verreizen der eigenaars c) de geringe waarde van veele percelen, die nauwelijksch de kosten van de opdragt en over schrijving waardig zijn; d) de vreeze van veele, welkers ouders de over schrijving reets hebben verzuimt, voor de boete en dat zij het daarom maar zo laaten voortlopen; en e) de onkunde van veele ingezetenen dat bij abintestate overlijden van haar ouders of vrienden de overschrijving wezentlijk werd vereischt; zo is daarover gedelibereert wesende, om alle hinder nissen in deezen weg te nemen en het Collegie van Schepenen in staat te stellen de protocollen voort aan in een geschikte order te doen houden, meest p. 403 overeenkomstig met den voordragt van schepenen goetgevonden en verstaan. Eerstelijk, de landmeters te manderen alle percelen in en omstreeks deeze stad, buiten eenige kosten van de eigenaars of bewoonders en dus zonder iets voor hun moeite te mogen pretenderen, exact op te nemen, in behoorlijke blokkaarten, en ieder perceel onder een aparte nommer te brengen om daarvan pertinente registers te houden, mitsgaders bij het formeren der blokkaarten naukeurig na te gaan of de bewijzen van eigendom wel op de naamen van de actuele possesseurs zijn overgeschreven, en ingevalle zulks verzuimt mogt wezen, dezelve alsdan aan de eigenaars niet te restitueren maar direct, onder quitantie, aftegeven ter protocolle Kamer, en de eigenaars van zodanige vaste goederen aan te zeggen, dat zij dezelven binnen ses maanden,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 11