12 tot een metinge of andere operatie worden gecom- mitteert, en dus toetestaan dat zij zig in dat geval van originele grondbrieven en Kaarten zullen mogen voorzien, om te strekken tot een rigtsnoer in het meeten, mits voor den ontfangst quitantien verlenende, ten einde de grondbrieven of kaarten, langs dien weg ook niet te zoek raaken. p. 408 Ten vijfden, schepenen te gelasten, bij de actens van overschrijvingen van vaste goederen telkens bekent te stellen de prijs van den laatsten verkoop, en aan dat Collegie voor het vervolg te laaten afgeven copia van alle erf en leenbrieven, die door deeze Regering in der tijd mogten worden verleent, om daar uit de nodige aantekeningen bij de protocollen, registers en blokkaarten te doen houden. Ten sesden, schepenen zo wel als het Collegie van Heemraden, een ider in den haaren, te recom- mandeeren voort te gaan met de opspeuring van erven en landerijen welke zonder bekende eigenaars zijn, alle die ontdekt worden, na voorafgaande edictale van de geenen die vermeenen mogten daar op eenig regt, actie of pretentie te hebben, niemand comparerende, ten gelde te maken, die in de stad en voorsteden ten beh(oev)en van de Stadskasse, en die in de omme en bovenlanden ten faveure van Heemraden kasse, aan dewelke het provenue daar van, na de bovenstaande bepaling, bij deezen werd toegewezen. p. 409 Ten zevenden, de propositie van Schepenen, om telkens bij het doen van opdragt van een wagen- verhuurderij, de daarbij annexe vaste goederen te laaten taxeren en ingevolge die taxatie 's Heeren geregtigheid te doen betalen, niet te amplecteren maar daar en tegen te statueren, dat de wagen ver huurderij en voortaan zullen moeten worden verkogt met de daartoe behorende goederen, slaven,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 14