14 HERKADASTREERINGSWERKZAAMHEDEN. Na de oorspronkelijke opname bestonden de kadastrale metingen in hoofdzaak uit twee scherp gescheiden deelen: ie bijhoudingsmetingen, 2e aanvullende minuutmetingen. Naarmate de eischen aan de bijhoudingswerkzaamheden hooger gesteld werden, de fouten der bestaande kaarten duidelijker aan het licht traden, het voortwerken op ver ouderde grondslagen meer en meer oneconomisch werd, kwam ook het streven naar verbetering der reeds opgemeten gedeelten duidelijker tot uiting, aanvankelijk incidenteel, waarvan enkele op zichzelf staande herzieningen het gevolg waren, tot tenslotte principiëele beslissingen over dit vraagstuk een vereischte werden. Deze ontwikkelingsgang geldt uiter aard niet voor Europa alleen, ook in Indië is zij duidelijk aanwijsbaar. In dit tijdschrift zijn herhaaldelijk artikelen verschenen, welke betrekking hadden op de werkzaamheden van het Kadastreerings- en Herzieningskantoor. Wanneer wij nu wederom Uw aandacht vragen, dan doen wij dit met het doel, de technische zijde van het herzieningsvraagstuk in het algemeen te bezien. Een in Juli 1935 gehouden voordracht van Schwede, welke gepubliceerd werd in Allgemeine Vermessungsnachrichten 1935 bladz. 433 e.v. over het Ver mess ungskommissariat für die Rheinprovinz, stelt ons bovendien in de gelegenheid, de hier gevolgde werkwijze te toetsen aan de Duitsche ervaringen, niet alleen om een bevestiging te vinden van de juistheid van de hier toegepaste methoden, maar ook om de ontwik kelingsmogelijkheden te kunnen beoordeelen. Behalve, dat het doel van beide instellingen gelijk is, ook in werkwijze vertoonen zij een, dikwijls zelfs opvallende, overeenstemming, b.v. wat betreft de samenwerking met de plaatselijke kantoren, die veelal na advies de terreinwerkzaam heden, en soms ook gedeeltelijk de berekening uitvoeren, de

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 16