16 Niettemin, ondanks deze bezwaren is deze werkwijze altijd nog beter, dan wanneer er in het geheel niets gebeurt, en men na een aantal jaren voor de noodzaak van een spoed- eischende en kostbare herziening komt te staan, terwijl nu de overigens geringe kosten over een groot aantal jaren verdeeld worden. Een aanmerkelijke verbetering wordt ongetwijfeld bereikt door de oprichting van speciale afdeelingen: „Diese Abteilungen, die ich mal polygonometrische Abteilungen nennen will, würden der trigonometrische Abteilung der Landesaufnahme entsprechen. Das für die Allgemeinheit bestimmte Erzeugnis der Landes aufnahme ist die topographische Übersichtskarte. Wenn zu deren Herstellung und Erhaltung eine besondere trigonometrische Abteilung notwendig erscheint, dann müszten zur Erhaltung und Erneuerung der Katasterkarte polygonometrische Abteilungen schon langst eine stell ende Einrichtung geworden sein. Sie könnten für einen oder mehrere Regierungsbezirke gemeinsam gebildet werden. Sie müszten beweglich sein und bald hier, bald da den Katasteramtern die not- wendigen Messungsgerüste liefern. Hiermede is het hoofddoel van het Kadastreerings kantoor duidelijk omschreven: het verschaffen van een goed polygoon- net, het geraamte voor een nieuwe kaart. Logisch zou hierop als tweede doel moeten volgen een volledige detailmeting, met de hieraan verbonden grensdelimitatie, hetgeen ook inderdaad voor de gemeenten Buitenzorg en (ten deele) Batavia het geval was. De hooge kosten maken deze algeheele herziening hoe gewenscht die ook zijn mag ten eenen- male onmogelijk. De beschikbare middelen kunnen beter besteed worden voor uitbreiding van het verzekerde polygoon- net of incidenteele, bladsgewijze volledige detailopname dè^r, waar dit het meest noodzakelijk mocht zijn. Het tweede stadium, dat der detailmeting, zal dus in de overgroote meerderheid der gevallen aan de gewone bij-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 18