17 houdingsdienst overgelaten moeten worden, die de metingen, en de daarbij tevens vastgestelde grenzen op de nieuw aan gelegde plans, waarop slechts de polygoonpunten zijn aangegeven, kaarteert, en dit in de loop der jaren geheel aanvult. Belangrijker zal daarom voor het Kadastreeringskantoor het derde stadium zijn n.l. de completeering en afwerking van die bladen, die door de bij houdingsmetingen al voor een belangrijk gedeelte gevuld zijn. Andere factoren kunnen hier bovendien van groot of zelfs overwegend belang zijn b.v. het verouderd zijn van het betreffende blad, een toevallige opeenhooping van meetbriefaanvragen of te verwachten aanvragen (uitbreicingsterreinen) De kadastrale kaart. Met het tot stand brengen van een goed polygoonnet, waarop alle volgende bijhoudingsmetingen zijn aan te sluiten, heeft men slechts een gedeelte van den weg, die tot het vormen van een nieuwe kaart leidt, afgelegd. Bij het belastingkadaster was de kaart hoofdzaak. De toenmalige landmeter zag er veelal geen bezwaar in de oorspronkelijke metingsstukken te doen verdwijnen: met het afleveren van een kaart, welke aan de voor belasting doeleinden gestelde eischen voldeed, was zijn taak afgeloopen. De ruime opvatting over de indeeling van sluitfouten in waardelooze gedeelten was hier mede een uitvloeisel van. Onze tegenwoordige kaarten zijn voor den belasting dienst nog absoluut voldoende aan dit punt behoeft daarom geen bijzondere aandacht meer besteed te worden. Voor het eigendomskadaster bleken de metingsstukken, of juister uitgedrukt, het in het kadastrale archief aanwezig Zijnde cijfermateriaal, van overwegend belang te zijn. De kaart kreeg een geheel andere beteekenis. In de eerste, en helaas belangrijkste plaats, als cijfermateriaal (uitgepaste coördinatenDe onnauwkeurigheid hiervan bezorgt ons nog steeds de last van een dubbele berekening, afgezien nog van de moeite om de meting te oriënteeren.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 19