20 of ijzeren buizen, die weinig of geen extra moeite en kosten geven. Na het gereedkomen van het net meet men dadelijk deze punten aan en rekent ze om in het nieuwe stelsel. 3e In dit stadium kan men tevens nagaan of oude punten (grensmerkteekenen b.v.) waarop vroeger aangesloten werd, nog aanwezig en aan te meten zijn. Ook indien de ad 2 gevolgde werkwijze niet toegepast werd, is het zaak zoo spoedig mogelijk de polygoonpunten van de metingen der laatste jaren, voor zoover deze althans nog terug te vinden zijn, in het nieuwe stelsel aan te meten. Na de aanleg niet: na de meting en berekening van het nieuwe net moet dus de eerste taak zijn na te gaan welke oude metingen nog voor de nieuwe kaart te redden zijn. Het valt te betreuren, dat hieraan tot dusverre geen aandacht besteed is. Metingen, die als zij tijdig aangesloten waren, volledig bruikbaar zouden zijn geweest voor de nieuwe bladen en waarvan de omrekening in het nieuwe stelsel tot belangrijke vereenvoudigingen in de latere bijhoudings- metingen en -berekeningen aanleiding zou kunnen geven, moeten nu op deze punten als geheel of gedeeltelijk waardeloos ter zijde worden gelegd. Ongetwijfeld zal het veelal nog wel mogelijk zijn, om pilaren, hoeken van huizen e.d. aan te meten en de oude meting om te rekenen, maar het groote bezwaar blijft bestaan, dat door de dubbele aanmeting dezer punten de nauwkeurigheid in zekere mate verminderd is. In de praktijk gaat men in de meeste gevallen dan ook tot volledige hermeting der grenzen over en laat de kaarteerder de onveranderd gebleven kenteekenen van niet juridischen aard op het nieuwe blad inpassen. Deze werkwijze vereischt de volle aandacht van den landmeter. 4e De belangrijkste bijdrage voor de bladverbetering leveren uiteraard de gewone bijhoudingsmetingen, die aan gesloten zijn op de nieuwe verzekering. De voor de grensvaststelling vereischte opname der belendingen brengt mede, dat hiervan ook een groot gedeelte gedelimiteerd worden. Meting en delimitatie zijn dikwijls op

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 22