23 Elke meetbrief, ook de eenvoudigste, vereischt dus steeds een uitgebreide meting, die zich uitstrekt over een deel der aanliggende perceelen. Voor een goede uitvoering hiervan is het leggen van een polygoon (hoekverband dus) noodzakelijk. Elke meetbriefmeting, ieder perceel, staat los van een ander, wordt berekend in eigen stelsel, slechts bij uitzondering is het mogelijk 2 meetbrieven in eenzelfde stelsel te berekenen, en deze gevallen ontsnappen veelal nog aan de aandacht. Omrekenen van het eene stelsel in het andere kost gewoonlijk meer tijd dan het voor de grensdelimitatie benoodigde punten in het terrein aan te meten, zoodat hieraan ook vrij algemeen de voorkeur gegeven wordt. Vele punten en perceelen worden op die wijze in de loop der jaren meerdere malen opgemetenzonder, dat gezegd kan worden, dat een verhoogde waarde of nauwkeurigheid van het Kadaster hiervan het gevolg is. Het grootste voordeel van het verzekerde polygoonnet zit niet in de mogelijkheid tot plan verbetering of in het gemak en de vereenvoudiging die het geeft bij de opzet der meting, berekening of kaarteering, noch in het feit, dat alle metingen nu in één stelsel zijn, doch in de gevolgtrekking, dat nu de mogelijkheid bestaat, om de meetbriefmetingen te beperken uitsluitend tot de opname der nieuw ontstane of gewijzigde grens. Detailopname der grenzen. Behalve bovengenoemde reden voor de veelvuldige toe passing der polygoon bij de detailmeting, is er een andere oorzaak aanwijsbaar, die zijn oorsprong vindt in het feit, dat de metingen geschieden door eenvoudig opgeleid personeel. Het is te verwachten, dat dergelijk personeel niet aan alle onderdeelen de vereischte meerdere of minder aandacht zal besteeden, zooals bij gebruik van beter opgeleide en duurdere krachten wel het geval zal zijn. De polygonen worden als regel goed gemeten, de meetlijnen, en vooral de loodlijnen daarentegen vormen een zwak punt. Om dit nadeel te ver helpen, heeft men in de practijk de richting van de minste

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 25