25 werd. Op eenvoudige wijze zou hier al een belangrijke ver betering zijn aan te brengen, n.l. door 2 transversalen te meten, dan wel de voetpunten bij de heen- en teruggang der pol. zijdemeting te bepalen. Een goede polygoonmeting moet samengaan met een gelijk waardige grensopname. Vereenvoudigingen zouden in het bovenstaande geval mogelijk zijn: ie door enkele grenspunten als polygoonpunten te gebruiken (het is opvallend, hoe weinig dit door de meeste mantri's gedaan wordt) 2e door een verkorting der polygoon, en enkele punten alleen met een losse slag aan te meten. Onafhankelijk van de eischen, die bij de opmaking van de meetbrief gesteld worden moet de meting gericht zijn op de mogelijkheid tot verstrekking van zoo juist mogelijke coördinaten der grenspunten. Alleen hierop kan men later voortbouwen. Coördinatenberekening. Zooals de landmeters der voorgaande eeuw als einddoel van hun metingen de kaart zagen, zoo zullen thans, nu getal- lennauwkeurigheid een vereischte is, de metingen moeten resulteeren in de coördinaten der voornaamste punten. Niet altijd is men zich hiervan bewust geweest, en ook de praktijk dwong ons veelal niet tot coördinatenberekening over te gaan. Meetcijfers en kaarteeringen op groote schaal konden in de meeste gevallen een berekening voorkomei^. Het meetbrief stelsel werd bovendien nog een extra rem: immers, de berekening in eigen stelsel was, enkele uitzonderingen daar gelaten, slechts voor het moment van waarde, de coördinaten berekening zal men dus tot een minimum, noodzakelijk voor de vaststelling der niet direct meetbare grenslengten, beperken. Voor de toekomst zijn deze coördinaten vrijwel zonder betee- kenis. Alleen bij de berekening in het stelsel van de kaart worden enkele vaste punten nog wel als aansluitingspunten gebruikt. Ook hier worden, na het aanleggen van een permanent verzekerd net, de verhoudingen geheel anders. Wij behoeven

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 27