29 ie geval: Gesteld: A is reeds gemeten, B wordt aangevraagd. Voor de opname van B kan worden volstaan met een losse slag vanuit de meetlijn tusschen de beide verzekerde polygoon- punten, waaraan de palen 4 en 5 vastgemeten kunnen worden. (Een rondrekening langs de geheele omtrek van het perceel B op dezelfde meetlijn zou slechts een geringe verhooging van de nauwkeurigheid geven). De grenslengten 1-4,4-5 en 5-3 worden nog bepaald, de overige voor de meetbi-ief benoodigde ge gevens kunnen worden overgenomen uit de vroegere meting. 2e geval: A. en C. zijn reeds bekend. Dan behoeft in het geheel niets te worden opgemeten (of misschien alleen de lengten 1-4 en 3-5). In beide gevallen zullen fouten in de opname der grenspunten 1, 3, 4 en 5 practisch uitgesloten te achten zijn door de meting der onderlinge afstanden, terwijl in het ie geval de waarschijnlijkheid, dat een eventueele grens verandering geconstateerd zal worden, zeer groot te achten is. Beteekenis der grensverzekering. Het was het voornemen van wijlen den Heer von Michalofski om, na den aanleg van een verzekerd polygoonnet, een voorstel in te dienen om in de plaatsen, waar zulks geschied was, de verplichte grensaf ba kening te laten vervallen, om daardoor de kosten, aan de verzekering verbonden, op het publiek te kunnen verhalen. Dit voorstel is nooit tot uitvoering gekomen; onafhankelijk van de redenen, die hiertoe geleid hebben, kan echter zeker gezegd worden, dat de grondgedachte, dat de grensverzekering thans geschiedt door de kadaster palen, waaruit alle grenzen op gemakkelijke en betrouwbare wijze reconstrueerbaar zijn, nog even juist is als vroeger. De afbakening krijgt nu een secundaire rol toebedeeld, de primaire is overgegaan op de K.P.'s. Men kan op grond van de bestaande bepalingen, dan wel uit praktische overwegingen het plaatsen van merkteekenen ook nu nog verdedigen; het groote bezwaar hieraan verbonden is evenwel, dat men, voortbouwende op de oude toestand,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 31