2 Maar niemand zal hem vergeten Heer Hulla, door Uw dankbare vrienden en collega's wordt U en Uwe echtgenoote het allerbeste toegewenscht. L. F. L. Bergamin. HET INPASSEN VAN NIEUWE METINGEN IN OUDE GEGEVENS. In de tweede aflevering van den Jaargang 1935 van dit tijdschrift wordt in het artikel „Vereffening van uitgepaste coördinaten een methode aangegeven voor het inpassen van een nieuwe meting in een bestaand plan door het achtereen volgens toepassen van een orienteering en een verschuiving. Zooals de schrijver reeds opmerkt (blz. 9) is zijn systeem niet geschikt voor metingen, waarin geen of niet voldoende aan- sluitingspunten voorkomen, welke paarsgewijze op één of twee opeenvolgende polygoonzijden liggen. Heeft men wél de beschikking over dergelijke punten, dan nog kan men eenige willekeur zien in het feit, dat de andere aansluitings- punten niet worden benut voor het berekenen van de orien teering. We zullen daarom, zonder ons nochtans te verdiepen in de vraag, of voor het gestelde geval de aanbevolen transfor matie inderdaad de meest gewenschte is, hier een methode ontwikkelen, welke voor alle gevallen kan worden toegepast en waarbij alle aansluitingspunten een rol spelen. (Als aansluitingspunten neme men zooveel mogelijk reeds op het plan voorkomende punten hoekpunten van gebouwen, pilaren, buizen, etc. waardoor constructies, als in meer genoemd artikel op blz. 8 beschreven, worden vermeden. Alleen eenzijdig opgevangen verlengden moeten op het plan worden geconstrueerd en de voetpunten worden uitgepast). Het is een eenvoudig vraagstuk, dat, iets algemeener gesteld, als volgt kan worden geformuleerd:

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 4