3 n(aansluitings-)punten, -detailpunten, polygoon- of drie- hoekspunten zijn bekend in een oud stelsel (b.v. het plan) en in een nieuw stelsel (b.v. de nieuwe meting). Gevraagd de meest waarschijnlijke ligging van het nieuwe in het oude stelsel te bewerkstelligen door vergrooting, verschuiving en omzwaaiing. Nemen we voorloopig als centrum van transformatie den oorsprong van het assenkruis x) (later zal blijken, dat het Zwaartepunt van het puntenstelsel het meest geschikt is) en is de vergrootingsfactor i l, de orienteering <p en de verschuivingen in de asrichtingen resp. dy en dx, dan worden de coördinaten van het punt (yx) volgens bekende trans formatieformules y'=y (i-H) cos 9?+ x (i+A) sin cp dy=y (i-M) x (i+A) cp p «L x' =x (i-M) cos cpy (i-M) sin cp -f dx=x (i-M) y (i+^) <P Hierin is de kleine hoekwaarde cp uitgedrukt in radialen. Met verwaarloozing van de tweede-ordetermen (dat zijn die, welke producten van correcties bevatten) kunnen deze formules vervangen worden door: y' y Ay dy x<p x' =x /lx -f dx ycp Zijn de coördinaten in het oude stelsel (J?, f) en worden de geconstateerde verschillen rj y, f x tusschen het oude en het nieuwe stelsel voorgesteld door /y resp. fx en de na de transformatie resteerende verschillen rj y', x' door vy resp. vx, dan volgt uit bovengenoemde vergelijkingen: vy =fy ty—dy x<P vx /x /lx dx ycp De methode der kleinste vierkanten eischt nu: [vy2 vx2] minimum ofwel [(fy Aydy X9?)2 (/x 2x dx yy)2] minimum In de keuse van het centrum is men geheel vrij, daar transformatie t.o.v. een zeker centrum met de elementen 1 -j- 2, dy, dx en cp steeds vervangen kan worden door transformatie t.o.v. een ander centrum met dezelfde elementen 1 -(- X en cp doch andere dy en dx. Het eenvoudige (b.v, planimetrische) bewijs van deze stelling wordt aan den lezer overgelaten.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 5