11 bij geen prothocol, waar aan de nodige registers en blok- kaarten ontbreken kan worden gesteld". „Hun Eerwaardens" waren daarbij (uit onnoselheyt wat onbillijk tegenover hun voorzaten, want er blijkt uit enkele overblijfsels in het Landsarchief dat men aan die registers en kaarten wel eerder gewerkt had. Om met de registers te beginnen, moet ik terloops opmerken dat het daarmee pas in deze eeuw, door de techniek der kaarten of losse bladen, in orde gekomen schijnt te zijn. Het vorige systeem van boeken met een folio voor elk perceel werd in 1778 aange nomen: die registers zijn dan ook nog op het kadasterkantoor in gebruik. Hetzelfde systeem was al in 1752 opgezet, maar feitelijk beter, want er waren kaarten bij. Ik zal het daarom straks nader bespreken en nu overgaan tot de registers van 1706, of wellicht van vroeger. Wat er van over is heet „Wijk- boek Oostzijde 17061720" maar na 1709 schijnt de inhoud uit de band gevallen te zijn. Daarentegen is wel opgenomen de Westzijde der stad; maar of er van de voorsteden ook bestaan hebben zal wel een vraag blijven; de Zuidervoorstad is bij de stad gerekend. De ommelanden zullen zeker wel hebben moeten wachten op Mossel om aan de beurt te komen. Het „Wijkboek" nu bestaat uit stellen bijeengebonden jaarlijkse opgaven, ondertekend door de wijkmeesters, die ze betitelden als „Wijkrolle", „Opneem Rolle" en „opnemingh en gedane taxatie". Van de 33 blokken zijn er maar 4 ingediend met nummers van de percelen, ofwel van de posten. Want in hoofdzaak lijken deze „rollen" een verantwoording der ver ponding; daarnaast waren het bevolkingsregisters, maar ook de overschrijvingen waren naast de taxatie opgenomen. Het was wel een centraal register voor de veelvuldige bemoeiingen der schepenen De, uniforme, opzet was als volgt: de bewoon- ders der huijzen datum d'presente der laatste de folio v. de eijgenaars actens v. eijgendom 't protocol waarde t bedragen van promille kolom voor bijzonderheden, b.v. „met een pedak agteraan"

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 13