15 volledig gebleven: ik noemde de schade al, die in 1706 geconstateerd werd. Is het toeval dat we in 1708 lezen van „het bedrog door den Chinees Tan Sian Ko aan heeren weesmeesteren gepleegt" In ieder geval was dit aanleiding tot een merkwaardige regeling in de resolutatie van 23 Maart, die echter speciaal de hypotheken betreft en hier dus niet in zijn geheel behandeld heeft te worden. Tan had namelijk hypotheek gekregen op vertoon van koopbrieven, waarop de verkoop (door hemzelf) niet was aangetekend. De Raad van Justitie adviseerde toen „dat wel nodig soude zijn dat alle Coopbrieven door welke, is opdragt gedaan aan lieden die gene eigenaars meer en zijn, wierden ingetrokken ende geannuleert". Schepenen daaren tegen achtten de alzijdige notities voldoende en hebben de Regering overtuigd, die als volgt het vernietigen bestrijdt: „die oude koopbrieven (dewelke somwijlen bij verschil over eenige oude servituten, mitsgaders gemeenen off priva- tieven eygendom van scheydmuren als anders tot een rigtsnoer moeten dienen, en daarom niet wel sonder nadeel der Eyge- naars souden konnen vernietigt werden)". In deze resolutie lees ik ook het begin der aantekening van overdracht in 1683 als er staat: „soo verre men de vorige bij terug reek(en)ing (na d'extentie sedert omtrent 25 jaren verleden inde koopbrieven gepractiseerd sijnde) sal konnen naspeuren". Bij deze gelegenheid was ook al een inzameling der eigendomsbewijzen voorgesteld door de Raad van Justitie (die ook daarin zijn zin niet kreeg) namelijk: „om alle oude Coopbrieven in handen te krijgen zouden wijk meesters kunnen werden g'Employeert om deselve van de eygenaars aftehalen" Zoals we zagen noteerden wijkmeesters de laatste overschrijving op hun jaarlijkse „Rolle" in 1706. Het idee van de Raad van Justitie doet vermoeden dat de eerste dergelijke „opneem" wel niet zo veel vroeger gebeurd zal zijn en zij daarom bij het opvragen de aangewezen ambte naren leken voor dit omvangrijke werk.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 17