17 verklaarde verkocht, in vollen eijgen- dom getransporteert ende overgedragen te hebben, gelijk doet mits dezen, aan endeten behoeve van Abdul Japar (alias) Batjo, vrij macassaar zeker erv (volgens de ondertenoemen acte van overschrijving) beb1 met een bamboese pondok met atap gedekt staande ende gelegen buyten deser stads poort Rotterdam in 't oosterveld het 2e deel van 't blok L., belend ten Noorden met ten westen met Go Kioko en ten oosten met Nyoman, breet west 7 gr Zuijden en oost 7 gr noorden een roede, mitsgaders diep Zuijden 10 gr oost en noorden 10 gr west dertien roeden, vier voet voorts zoo hetselve ter plaatse voorsz: gelegen, mits gaders bovengenoemde Habiba uyt kragte van zekere acte van overschrijving van den i6e July deses jaars geprothocolleerd pagina 1176 toebehoort zullende den kooper gehouden wezen de Wegen en Bruggen tot voorschreven erv Relatief en dienstig zijnde, op eygen kos ten in een behoorlijken staat van gebruik te Onderhouden, even als omtrent alle andere Servituyten en beswaarnissen van Ouds gebruykelijk is geweest, ende zulx in Conformitë van Haar Hoog Edelens resolutie van den 11 December 1752 dat vrij ende onbelast voor de somma van dertig Rijksdaalders van 48 swaare Stuijvers ieder, vrij geit, of door de verkooper of elk de helfte 's Heere geregtigheyd te betalen van welke koop penningen de qq Comparant bekende voldaan en betaalt te wezen; belovende

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 19