18 oversulks dezen Transporte te zullen vrijen ende waren, als dat behoort; Batavia, in 't Stadshuijs, den 22 Octo- Zeg. R s -.6 j5er Act. Opg. 2.14 was getejien(i j. h. Trevyn en B. de Bruyn Heere Ger. 1.24 onder opt spatium stonden twee zegulen in besegelen "-4° roode lacke gedrukt lager getekent Jb Lodisie secretaris Ik ondergeschreven bekenne van deze koop wegens Heeregeregtigheit voldaan te zijn en wegen dezen Verkoop behoorlijk notitie op de vorige Acte van eigendom, ende in het Frothocol in Margine der- zelver gedaan te hebben, Batavia, in 't Stadhuys datum ut antea. De laatste zin staat niet in 't protocol, de opmerking over de zegels en handtekeningen alleen daar. Deze acte van 1766 was nu in '79 een „oude" geworden, die dus moest worden ingeleverd. Er liggen nu nog de volgende stukken in gevouwen: nogtans met deze conditie ende expresse stipulatie, dat ingevalle het opgemelde namaals in de breedte, ofte diepte meerder ofte minder bevonden wierde, als hier boven gemen- tioneerd staat; den kooper voor de overmaate niets zal hebben te geven, nog voor de ondermaate iets vermogen te pretenderen^ Zijnde van dezen verkoop aan Heeren Heemraden dezer Stads Ommelanden behoorlijk kennisse gegeven uytwijzens de Acte bij haar E: E:Secretaris D:E: Carel Frederik Severyn den 38 July deses Jaars verleent ons Schepenen vertoont, alles opregt. In Oirkonde der waarheid hebben Wij dezen met onze gewoonlijke Zegulen en Signa turen bevestigt „ds

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 20