2 vaste terreinvoorwerpen, zooals huizen en steenen kunst werken (bruggen, duikers), die bij de samenstelling der minuutplans aanwezig waren, terug te vinden en meestal was men genoodzaakt voor een enkele meetbriefaanvraag een vrij belangrijke en uitgebreide meting uit te voeren. De behoefte aan een nieuw verzekerd polygoonnet, pas sende in dat van het oude, deed zich steeds dringender gevoelen. Men zon op middelen hieraan tegemoet te komen. Gemeenten zooals Batavia, Buitenzorg, Magelang, enz. werden van een geheel nieuw en verzekerd polygoonnet voorzien en in eigen driehoe ksverband opgenomen dan wel aangesloten op topografische punten, waarvan de ligging, opgegeven in coördinaten volgens polyederprojectie, nog volkomen juist bleek te zijn om te kunnen voldoen aan de door ons vereischte nauwkeurigheid. Deze werkwijze bleek echter niet de meest goedkoope te zijn. Dat men echter hiertoe besloot, had zijn bepaalde reden. Immers tengevolge van de voortschrijdende wetenschap en de daarmee gepaard gaande specialiseering in de nauwkeurig heid der instrumenten van de laatste jaren, werd het oude net niet volkomen betrouwbaar geacht, zoodat men op een geheel nieuwe basis wenschte te werken. Hoewel de huldiging van dit principe voor een nauw keurigheidsmaniak als den kadasterambtenaar, volkomen verklaarbaar is, kan helaas deze werkwijze bij de geringe geldmiddelen, die ons ten dienste staan, niet gehandhaafd blijven. Wij moeten trachten een weg te vinden, die deze nauwkeurigheid zooveel mogelijk nabijkomt, doch minder kostbaar is. Daarvoor is het allereerst noodig alle werkzaamheden, welke oneconomisch moeten worden geacht, uit te schakelen. Tot die werkzaamheden behooren m.i. in de eerste plaats het steeds bij metingen voor meetbriefaanvragen gebruik maken van polygoonpunten, die tijdelijk door houten piketten verzekerd worden. Deze piketten, waarvoor de opnemer

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 4