5 verloren zijn, waarvoor niets van blijvenden aard in de plaats treedt. 2e. Ieder insider weet, dat elke nieuwe polygoon, op gemeten volgens de daarbij voorgeschreven methode voor meetbriefaanvragen, van mindere nauwkeurigheid is dan die, opgemeten volgens de herkadastreerings- methode, waarvan het gevolg is een slechts bij bena dering gevonden coördinatenstelsel voor de vaste terreinvoorwerpen i.e. de merkteekenen, dienende voor de grensverzekering der meetbriefperceelen. 3e. Bij het verloren gaan der merkteekenen zal tengevolge van het niet meer aanwezig zijn der voor de meting gebruikte oorspronkelijke polygoon, het her-uitzetten der grenzen van vrij omvangrijken arbeid zijn, waar door veel tijdverlies en dus hoogere kosten voor het publiek hiervan noodwendig het gevolg zijn. 4e. Ook het tijdverlies, besteed aan het voortdurend berekenen der niet-duurzame piketten is, omgezet in salariskosten voor het daarmee belaste personeel, niet gering en maakt dientengevolge een belangrijke post uit op de debetzijde der kadastrale kosten. Al deze kosten zullen gezamenlijk ongetwijfeld hooger zijn dan die verbonden aan het plaatsen van kadaster- palen en zal uit economisch oogpunt dit plaatsen dan ook absoluut zijn aan te bevelen. Mocht het niet mogelijk zijn de eenmaal geplaatste palen direct volgens de herkadastreeringsmethode in onderling verband en ligging te meten tengevolge van tijdgebrek of wegens onervarenheid van het personeel, zoo kan het verband voorloopig ook ver kregen worden met behulp van de gewone metings methode voor meetbriefaanvragen tot ter gelegener tijd een nauwkeuriger meting van deze palen kan plaatshebben. De op deze wijze voorloopig verkregen coördinaten blijven gehandhaafd en vervallen later

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 7