10 Het bevochtigde glazen deksel moet den inkt steeds vrij waren voor verdamping en behoeden voor stof. Verder is het noodzakelijk, dat het stukje 0,-1.inkt dadelijk met een doekje droog gemaakt wordt. Verzuimt men dit en gaat men later weer inkt wrijven, dan zal deze inkt misschien niet watervast worden. Het gebruik van azijn om watervasten inkt te verkrijgen is te ontraden. Het staal der trekpen wordt door zuur aangetast. Men kan in den inkt een oplossing van kaliumbichromaat verwerken. (Bij eiken drogist te verkrijgen voor enkele centen; de kristallen in water oplossen.) Men hoede zich voor een te ruim gebruik hiervan. (Het later radeeren van de lijnen wordt anders te bezwaarlijk.) Trek ver ven. Be in den handel gebrachte z.g. "trekverven" leenen zich bijzonder voor het trekken van lijnen in verschillende kleu ren. Zij vloeien b.v. gemakkelijk uit de pen en laten toe strakke en dunne lijnen te teekenen. Het bezwaar is, dat deze lijnen niet watervast zijn. Watervaste inkten in vermiljoen en Pruisisch blauw zijn moeilijk te verwerken met de trekpen, Zij verdienen echter aanbeveling op die archiefstukken, waar de lijnen kans loo- pen met vocht in aanraking te komen. (Men denke b.v, aan gebruik van oude veldwerken op het terrein bij regenachtig weer.) Het gebruik wordt gemakkelijk gemaakt door de inkten met water te verdunnen. Herhaaldelijk schoonmaken van de pen bij gebru.dk van watervaste inkten en minder vlug werk zijn bezwaren. Op veldwerken mogen echter uitsluitend wa tervaste inkten gebruikt worden. Een drawiet—pen kan daar bij de trekpen vervangen. De trekpen. Be kadastertrekpen is zoodanig geconstrueerd, dat zij jaren gebruikt kan worden, mits zij op oordeelkundige wijze wordt behandeld en verzorgd. De afmetingen der bladen la ten toe een groote hoeveelheid inkt in de pen te nemen. Men hoede zich voor overdrijving. De punten van gehard staal slijten nagenoeg niet, wanneer het trekken van de lij nen onder geringen druk geschiedt, Bijslijpen is zeer moei lijk; men bereikt alleen na veel ervaring een goed resul— t aat

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 11