12 stukjes rechte lijnen» Hoe sterker de kromming, hoe klei ner de stukjes. Het resultaat moet den indruk geven van een vloeiende lijn. Bij het trekken dient er op gelet te worden, dat de "binnenzijde der bladen evenwijdig blijft aan de voorzijde van den driehoek. Men kan aan het einde van ieder recht stukje inkt lijn de pen optillen en na verleg gen van den driehoek het volgende stukje rechte lijn aan sluitend trekken aan het voorgaande. Een andere wijze van kromme gebogen inktlijnen trekken is mogelijk door de pen steeds op het papier te' laten steunen en haar te gebruiken als vast draaipunt, waarom de driehoek telkens een klein stukje draait, tot hij weer in een stand is, die verder trekken vei oorlooftDe pen wentelt daarbij steeds mede om haar lengteas en in de zelfde mate als de driehoek. Als de pen wordt voorbewo- gen, ligt de driehoek onbeweeglijk, doch als de driehoek draait wentelt de pen slechts om haar lengteas. Wil de inkt niet gemakkelijk in de pen vloeien bij het indoopen, dan kan men even tusschen de bladen blazen. Weigert ze onder het trekken, dan wordt een dun stukje papier door de pen gehaald» Een voorzichtige behandeling en goede verzorging van de trekpen is dringend noodig. Men zorge ervoor de pen zoo nu en dan schoon te maken. De buitenkant der bladen moet ook onderaan de punt steeds vrijblijven van inkt (hetzij nat of reeds opgedroogd)Het zelfde geldt voor den kant van den driehoek. Is de inkt in de pen verdroogd, dan is het zaak deze eerst met wa ter te weeken, alvorens de bladen los te schroeven. Men reinige de pen na gebruik steeds grondig» Tusschen de bladen wordt een stukje vloei geklemd, dat eenige malen is dubbel gevouwen. Wanneer dit aan alle kanten uit steekt wordt een goede bescherming van de punt verkregen tegen stooten. Reinigt men de pen met een doek, dan is het noodzakelijk de bladen zoover van elkaar te schroeven, dat de punten niet tegen elkaar kunnen terugspringen, wanneer de doek er tusschen uitgetrokken wordt. Doet men dit niet, dan zou het geharde staal kunnen splinteren. De 1 ij n e n. Bij landmeetkundig teekenen is het noodzakelijk, dat de lijnen gaaf zijn, terwijl verder de z.g. aansluitingen ac curaat moeten uitgevoerd zijn. Deze twee voorwaarden moe ten gesteld worden voor eventueele latere reproductie en bovendien kunnen slechte aansluitingen verwarrend werken. Teneinde hierin spoedig eenige bedrevendheid te krijgen,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 13