14 EP, welke de getrokken inkt lijnen zoodanig snijdt, dat de dik te der lijnen ongeveer overeenstemt met hun onder'lingen af stand op die plaats» Er bevinden zich daar 17 lijnen en 16 afstanden, zoodat de lijndikte ongeveer overeenkomt met 1/33 van de lengte EP» Onderbroken lijnen. Men onderscheidt hier vele soorten» Voor elke soort geldt: regelmaat in de uitvoering, is het geheim van de kunst;alle strepen dus even lang en de onderlinge afstanden even groot. Bij streep—punt—lijnen zorge men er voor, dat de punt precies midden tusschen twee strepen ligt» Soms bezigt men kruis punt-lijnen bvvoor Rijksgrenzen. De streep—punt—lijn wordt voor gemeentegrenzen gebezigd. Reeds werd opgemerkt, dat met het oog op latere reproduc tie, de lijnen gaaf moetan zijn» Reproductie van kaarten ge schiedt tegenwoordig bij den Topografischen Dienst, Hoe men daarbij te werk gaat volgt in onderstaand overzichtje» HEODRUK (ZINCOGRAFIE) De Neodruk is te beschouwen als een specialen vorm van lichtdruk, Deze naam is hieraan gegeven door bepaalde fir— ma's, In feite komt het hier op neer, dat men kans gezien heeft ook van teekeningen niet speciaal vervaardigd voor lichtdruk en bijgevolg geteekend op bvgewoon teekenpapier toch nog goede lichtdrukken te verkrijgen, terwijl zulks vroeger slechts mogelijk was voor teekeningen op calqueer papier of calqueer!innenBovendien werden lichtdrukken vervaardigd op speciaal daartoe bereid lichtdrukpapier» Door middel van buitengewoon krachtige lampen met sterke ultra—violette stralen wordt thans de teekening gelegd op een zinken plaat (bedekt met een lichtgevoelige laag) door gelicht en wordt dus de drukvorm verkregen op precies de zelfde wijze als de lichtdruk van vroeger. Het onderscheid ligt, behoudens de iussehenvoeging van een zinken plaat, slechts in den aard van st papier, waarop de teekening is vervaardigd en bijgevolg in de kracht der 'benoodigde licht bron» Doordat de teekening omgekeerd od de gevoelige zinkplaat gelegd is voor de 'belichting, wordt een spiegelbeeld ver kregen, zoodat deze zinkplaat zonder meer, na ontwikkeld en

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 15