15 verder "behandeld te zijn, als drukvorm kan dienst doen. Het spreekt vanzelf dat tal van kadastrale plans, die nooit als reprcductieteekening "bedoeld zijn, slechts matig voldoen voor doorlichting. Dit procédé vereischt n.l.zeer gave, liefst ook gelijke maar bovendien diepzwarte lijnen, Wijders moet de teekéning zoo schoon mogelijk zijn. omdat an ders vuile plaatsen ook den drukvorm zouden schaden en hinderlijke retouche met zich zouden brengen» Wat nu het afdrukken betreft heeft men te maken met te genstrijdige verschijnselen. Wil men n.l. een zoo gaaf mo gelijken druk van den drukvorm verkrijgen, dan moet het pa pier vochtig gemaakt worden. Maakt men evenwel het papier vochtig, dan ontstaat hinderlijke rekking. Zou deze zioh in iedere richting even sterk doen gevoelen, dan ware zulks nog niet zoo erg. Daar deze rekking evenwel afhan kelijk is van de richting der papiervezels levert het vochtig maken zeer nadeelige gevolgen op. Naarmate men het papier drooger houdt, zal de rekking minder en het resultaat, wat de nauwkeurigheid betreft "beter zijn. De teekening zelf zal echter minder fraai overkomen Daar speciaal bij voornoemde plans de maat het voornaam ste element is, zal het duidelijk zijn, dat men, bij het kiezen tussohen de twee kwaden: minder fraaie druk of minder maatvaste druk, sal moeten besluiten het eerste kwaad op den koop toe te nemen. Door diepzwarten 0.Iinkt (liefst doormengd met wat geel) te gebruiken, het teekenpapier goed schoon te hou den (vooral ook de achterzijde) kan men aan het bezwaar van een minder fraaien druk zooveel mogelijk tegemoet ko men Is de drukvorm goed, dan is het zelfs mogelijk zeer voldoende drukken te verkrijgen met ohbevochtigd papier. Hierbij bereikt men inderdaad de maximum nauwkeurigheid Volgens deze methode wordt dan ook voor het vermenigvul digen van kadastrale plans gewerkt bij den Tc-pografischen dienst Een aldus verkregen druk heeft het voordeel volmaakt dezelfde maat te hebben als het origineel» Het spreekt vanzelfdat bij deze werkwijze hooge eisehen worden ge steld aan den drukker. Jebrvari 1940 Lensen 'Bong-aert 'a

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 16