16 NOTULEN der Jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden op Zater dag 16 December 1939 te Arnhem in Restaurant "Royal" Voorzitter: A .Bijlama. Aanwezig zijn de volgende leden: uit afd. Friesland: de heeren J, Bakker (gedetacheerd) en Kamstra, uit afd, Groningen Drente: de heeren Buissink, Duiker, T van der Meer, WoIters, uit afd. Overijsel: Mej AJ. Plinsinga, Mej Poelman (ge— det Mej Ie Roux en de heeren Kampen, Nijhoff en Rune man, uit afd. Gelderland: de heeren Boelens, Boom, de Boone, R. de Goede, Goosens,. van der Heil, Koop, RastersMerison,de Ridder, H.J.P. Schilte, Siebenhar en Steensel van der Aa, uit afd. Utrecht: MejHuizenga (gedeten de heeren Bril (gedetA.P.M. de Goede, ter Hart, de Jager, Kort,Lodder Pik, Soeters en van der Waals, uit afd. Limburg: MejSPlinsinga, Mejde Roos en de heeren Aa'lbersLoeffen, MarquetMonsma en Piederiet uit afdNoord-BrabantMej. Bosch (gedet.), Mej. Tuitjer en de heeren Benthem, van Duinen, Oranje, Verboom, van Voorst en Walinga, uit afd. Zeeland: Mej. van der Poel, uit afd. Zuid-Holland: de heeren ABakker Bijlsma, Bink horst, Bloemendaal, Bongaerts, Hoddenbach, Lensen, de Lint Ringenaldus, Schcittelndreiervan der Vlist, de Vries, Wychman en van der Zwalm, uit afdNoord-Ho11andMej. Boekei en de heeren Aiking, van Draayen, Valk en Werner. Totaal 70 leden, die tezamen 94 stemmen uitbrengen. De voorzitter opent de vergadering met de volgende rede: Dames en Heeren. Tengevolge van den ernstigen Europeeschen toestand zag onze regeering zich genoodzaakt de algemeene mobilisa tie af te kondigen. Onze jaarlijksche vergadering was juist uitgeschreven an wij achtten, het raadzaam deze vergadering uit te stellen, mede omdat velen onzer collega's onder de wapenen werden geroepen. Buiten onze grenzen zijn verschillende volkeren, om rede nen welke we hier niet zullen bespreken, in oorlog gewik keld en worden vele huisgezinnen in rouw gedompeld. Steden

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 17