17 an dorpen' worden gebombardeerd en veel wat met zorg werd opgebouwd, wordt meedoogenloos vernield. Moge door het vinden van een christelijke oplossing spoe dig een einde komen aan deze wreedheden, waardoor ook on ze mannen dan weer naar hunne haardsteden kunnen terugkee- ren en ieder zich met volle energie aan de zedelijke verbe tering van zichzelf en van de geheele menschheid zal kun nen wijden. Ondanks dezen ongewilden druk gaan de gewone zaken hun gang, moet en ze doorgaan en zoo vonden wij, vooral ook om dat een onderzoek dienaangaande een voldoende bezoek waar borgde, geen redenen meer om onze algemeene vergadering nog langer uit te stellen» Thans willen wij dan ook trachten de zorgvolle tijden een wijle te vergeten en ons vandaag alleen bezig houden met onze vakbelangen en in nauw verband daarmedeonze functie. Yoor ik echter overga tot het geven van een overzicht van de bestuurswerkzaamheden, wil ik U even het verheugen de feit memoreeren, dat onze secretaris van het ongeval hem in Juli j1overkomen, in zooverre hersteld is, dat hij weer in ons midden is en binnenkort weer actief zal kunnen deelnemen aan de behartiging van onze algemeene be— .langen. - Ik geloof wel, dat ik namens alle leden spreek, wanneer ik hem van harte gelukwensch met zn beterschap en hem zeg, dat het ons allen, zonder uitzondering, buitengewoon veel genoegen doet hem weer hier aan de bestuurstafel te zien zitten. Niet alleen hem, doch ook de vereeniging wensch ik geluk met den goeden afloop van dit ongeval, waardoor wij onzen secretaris hebben mogen behouden, want ik verzeker U, tij dens de vervanging heb ik kunnen "bemerken, dat het secre tariaat van onze vereeniging geen sinecure is. Het verslag van onzen secretaris geeft U een vrij duide lijk b eeld van de gebeurtenissan over het afgeloopen veree— nigingsjaar. U zult het allen met mij eens zijn, dat dit ■jaar vo'ór ons niet zonder belangrijke successen is geweest. Wij hebben thans een betere en goed gereglementeerde op leiding tot het 2e examen teekenaar. Ze is ook gecentra liseerd al achten wij den toegemeten opleidingstijd te kort. De reeruteering van teekenaars is thans voldoende. Hen belangrijke uitbreiding van het aantal metende teeke— naars is in wording, zij het dan, dat deze vertraging on dervindt door de mobilisatie—maatregelen,, Centralisatie van deze opleiding is met klem "bepleit en werd ernstig

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 18