IS overwogen Dit zijn de punten 2 tot en met 6 van ons program van actie Men uenke echter niets dat dit alles ons zonder slag of stoot is cadeau gedaan. Voor de gecentraliseerde opleidingsschool zijn onder zijd s twee requesten verzonden. Ook de vereeniging voor Kadaster en Landmeetkunde had een request over dit onderwerp aan den Minister toege zonden. Hoewel dankbaar voor deze medewerkingals ge volg van gevoerde besprekingen, konden wij ons geenszins vereenigen met de aangevoerde motieven en aanbevolen re gelingen. Wij zonden hierna ons tweede request, waarin onze ziens wijze tegenover die van K. L.werd geplaatst. Als gevolg hiervan kregen we de vereerende uitnoodi- ging om op 3 Januari 1939 bij ZE. Minister de Wilde onze zienswijze nader uiteen te zetten. Meer dan een uur mochten we onze belangen 'bij Z-E. 'be pleiten en ons in een meer dan beleefde "belangstelling verheugen. Onnoodig te zeggen, dat we na de opleiding met klem verdedigd te hebben, ook de aandacht vestigden op onze gewijzigde werkzaamheden. De teekenaar van vroeger heeft zich opgewerkt tot dsn technisch ambtenaar van heden en het ware te wensehen, dat men een nog ruimer gebruik maakte van zijn kunnen. Wij bepleitten een ruimere recruteering van teekenaars, zoowel van metende teekenaars, in verband met het urgen tieplan, plan Westhoffruilverkaveling en meer economis- sohe werkzaamheden. Het Kadaster begrijp© zn taak, zorge voor beschikbare krachten, opdat men ter wille van de noodzakelijkheid zich tz tniet tevreden moet stellen met minder geschikt en ongeschoold personeel of de aanvulling in duurdere krach ten gaat zoeken. Alleen op deze wijze is het volste profijt te trekken van de zoo©ven genoemde economische plannen. Het Kadaster werke mee aan het algemeen herstel. Straks als deze oor log, God geve dat het spoedig zal zijn, weer voorbij is, zal het nog meer noodig zijn. Z.E. dankte ons na afloop voor onze uiteenzettingen en beloofde alles nog dienzelfden dag met de hoofdambtenaren te zullen "bespreken. Het resultaat? Hog dienzelfden middag mochten we van de

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 19