19 hoofdambtenaren vernemen» dat de gecentraliseerde teeke naar aopl eiding er zou komen» G-een 24doch zoo mogelijk 50 ambtenaren zouden in oplei ding worden genomen» Het aantal metende teekenaars zou spoedig met 25 worden uitgebreid. Echter.©en andere titel kon ons voorshands niet ge geven worden en de wijziging in onze werkzaamheden, waarop we een partieele salarisherziening hadden bepleit,was vol gens de hoofdambtenaren niet zoozeer een wijziging,maar veeleer een evolutie, zooals deze zich ook bij ander© amb ten voltrok. Toch geven we in dit opzicht den moed niet op! Het zal moeten doordringen, dat onze salarieering niet in overeen stemming is met ons werk. Evenals het verschil in werkzaamheden tusschen teekenaar en landmeter minder is geworden, zal ook het verschil in salaris moeten verkleinen» Er is wel degelijk sprake van wijziging in ©ns werk.Dit is geen gewone evolutie te noemen. Door zelfstudie en met be hulp van onze ontwikkelingscursussen hebben we ons kunnen opgevoerd Was het vroeger b.v. sporadisch dat een teekenaar mocht kaart eer en, thans kaarteert bij praetisch alles en al wordt ons dan nog wel eens tegengeworpen, dat de meer ingewik kelds kaartseringen niet door den teekenaar kunnen worden afgewerkt, dan beweer ik, dat een dergelijke kaarteering evepizeer moeilijkheden zou opleveren voor een landmeterdie de jbetrokken meting niet zelf heeft verricht» Dlez® gevallen behooren tot de uitzonderingen en kunnen alleen opgelost worden door kennis van het betrokken ter rein of (en deze mogelijkheid bestaat ook) de meting is oh— TO lledig. In eiken tak van dienst heeft men goede, minder goede en zelfs slechte ambtenaren, ook bij het onzemaar de slech ten neemt men niet als maatstaf'. To«sh zit ook in deze tegenwerping, als poging om ons terug te dringen, een erkenning van den grooten vooruit gang welke zich de laatste jaren in ons werk heeft afge- te ekend Zegt men thans nog maar; dat een meer ingewik- - keide kaarteering niet door een teekenaar kan worden ver richt, vroeger was de geijkte term; een te@ke.naar kan niet kaarteeren. "Bij de eerste proefneming met velddienst voor teekenaars

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 20