20 herhaalden zich deze "beschouwingen. En toch, onze colle ga's Valk en Pieterson toonder, op loffelijke wijze aan,waar toe de teekenaar ook in deze richting in staat is. Hetuitgebrachte rapport van de heeren opleiders Smit en Hof spreekt hieromtrent zeer duidelijke taal! Daarna is de z g> proef voortgezet met meerdere "uitge— zochten" Thans echter zijn 25 collega s voor de opleiding tot me tend teekenaar aangewezen, waarbij men gewoon de ranglijst heeft gevolgd.. •Op deze 25 collega's rust de verantwoordelijke taak om t© "bewijzen, dat nen niets behoeft uit te zoeken; dat de middelbare me et krachten maar voor het grijpen liggen. Dot hen richt ik me nu thans hoofdzakelijk» Collega8 s pegrijpt Uw groote verantwoordelijkheidUw be stuur heeft zoo dikwijls met 'klem gestreden tegen de on billijke uit zoek® rg en even vaa k beweerd: Wij kunnen het allemaal Thans is het aan cm 'het bewijs te leveren» Jullie strijden niet alleen voor jezelf maar voor allen die nog na jullie komen en daarmee voor het geheele corps. De aanwijzing van deze 25 teekenaars ter opleiding voor veidwerksaamheden scheen echter niet zoo vlot te gaan, kwam tenminste vrij wat later dan "spoedig"De verschil lende geruchten welke dien tusschentijd de ronde deden zooals: "het aantal 25 zal niet gehandhaafd worden" en: "er zullen geen teekenaars worden aangewezen"welke zelfs vxa bestuurders van andere bonden, waarbij nog steeds enkele onzer collega5 s zijn aangesloten, de wereld werden ingezonden, weiccen het vermoeden dat er getracht werd deze opleiding niet te laten doorgaan. Wij 'behielden echter steeds het volle vertrouwen in het gegeven woord van Z„3„ den Minister en van de betrokken hoofdambtenaren ten departemente en weten, dat we daar onze dankbaarheid hebben te brengen. Ook voor deze opleiding hadden we centralisatie bepleit en onweerlegbaar aangetoond, dat er op deze manier voor 25 teekenaars 20,000 was te besparen. Het lag voor de hand dat onze gedachten voor een goede opleiding uitgingen naar de bestaande opleidingsschool te s Gravenhage Het bleek echter onmogelijk om naast het groote aantal leerlingen aan deze school de 25 teekenaars voor den velddienst opgeleid te krijgen. Men verwierp echter de idee niet en hoewel niets nosi-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 21