21 tiefs werd gezegd, "bleef de kans, dat na 'het 2e examen voor teekenaar, ook de centralisatie in de opleiding voor den velddienst een feit zou worden, Echter, de mobilisatie kwam en ruim een maand nadien de aanschrijving van 9 October 1939 waarbij werd bepaald dat: 1 de opleiding tot metend teekenaar werd stopgezet;' 2 voor de in dienst zijnde metend© teekenaars geen niet— urgent werk gezocht mocht worden. Dit waren twee maatregelen welke ons onmiddellijk raakten Uit de toegezonden mededeelingen weet U reeds, dat de voor de opleiding aangewezen teekenaars hun rechten als zoodanig behouden en wij zullen ons best doen ook de cen tralisatie voor deze opleiding te krijgen, Het is niet al leen ons, maar ook het dienstbelang en een voordeel voor de Staatskas. Ook het tweede punt vormde een onderwerp van 'bespreking te hevoegder plaatse en de waarnemend inspecteur van het Zadaster en de Hypotheken machtigde mij mededeeling te doen, dat 5 tenzij de kantoorwerkzaamheden het noodzakelijk maakten, de metend© teekenaar niet uit zijn werk mocht worden ge haald Dit kan ter verduidelijking dienen voor hen, die nog steeds geen voorstander zijn van het mezen door teekenaars. Ja heusch collega's, die zijn er nog. Wij zijn echter van meening, dat een al te groote vrees voor ontwrichting van den Kadastralen dienst, oorzaak is geweest tot het uitschrijven van te veel beperkingen. Door het stopzetten van de hermetingen is toch ook nog al wat personeel vrij gekomen, We zullen dan ook moeten nagaan: a hoeveel landmeters en teekenaars voor de mobilisatie voor hermet ingen werkten; bhoeveel landmeters en teekenaars er in militairen dienst zijn, Hog een belangrijke aanschrijving zag het licht en dient gememoreerd te worden. Ik bedoel hier de bekende aanschrijving van Januari 1939. Hierbij werd een proef tot reorganisatie van den ka dastralen dienst bevolen en werd per 1 Juli 1939 een rap port van de resultaten ingewacht. De geheel van elkaar verschillende manieren waarop deze maatregelen aan de kantoren zijn toegepast, maken o.a. een zuiver rapport dienaangaande onmogelijk en dit zal ongetwij feld groote moeite opleveren bij de beoordeeiing van de verkregen resultaten.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 24