22 Aangezien de reorganisatie een punt van onze agenda vormt wil ik hier thans niet verder op ingaan. Sen gebeurtenis - in het afgeloopen vereenigings— jaar welke van groot belang is voor de toekomst van ons geO.eeie corps, was de opening van de opleidingsschool voor Teekenaar van het Kadaster op 1 April j1Ben vol ledig verslag van deze plechtigheid en een nauwkeurige weergave van de daar gehouden redevoeringen kan IJ 'be kend zijn uit ons correspondentieblad van Juni 1939, Op 31 Mei zijn we in de gelegenheid gesteld om te komen kijken naar de gemaakte vorderingen. Reeds toen en nog meerdere malen nadien is ons gebleken, dat onze toekom stige collega's daar een opleiding krijgenwaarop wij zoowel als zij trots kunnen zijn. Het vertrouwen dat we bij de opening van de school uitspraken, ten opzichte van de leeraren is in alle opzichten gerechtvaardigd gebleken. Toch blijven we bij onze verkondigde meening, dat een jaar opleiding te kort, is. Het gevolgde tempo is zoowel voor leerlingen als leeraren te snel en vergt te veel. De-omstandigheid dat onze algemeens vergadering ©enige maanden moest worden uitgesteld stelt me in de gelegen heid om U ook een overzicht te geven van de gebeurtenis sen na Augustus. In verband met de opleiding van teekenaars voor den velddienst noemde ik reeds de aanschrijving van 9 October j.l* en deelde ik IJ toen in korte trekken mede hoe wij hierover dachten. Wij stelden U op de vorige algemeene vergadering een handleiding in uitzicht, voor de opleiding tot metend teekenaar. Hangende de 'besprekingen over centralisatie van deze opleiding werd het verschijnen in overleg met den heer Hof, die ons de verzorging had beloofd, uitge steld, temeer ook daar de heer Hof het als leider van de school erg druk had Zooals ik reeds betoogde: de mobilisatie gooide hier roet in het eten. Hoch de centralisatie, noch de hand leiding zijn echter van de baan. zij hebben beiden nog onze volle aandacht Intusechen is het eerste vergelijkend' examen voor tee kenaar weer aangekondigd voor 25 plaatsen. Wij vreezen, dat ook hier de mobilisatie z'n druk doet gelden en een beperking van de voorgenomen en noodzake lijke uitbreiding van het aantal teekenaars oplegt.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 25