23 Of wordt er rekening mede gehouden, dat 12 leerlingen van d® school gemobiliseerd' zijn en moenen daarvoor plaatsen worden open genouden? Dan zou ik U thans nog mededeeling kunnen doen van de ingekomen brieven en d® gevoerde besprekingen, welke het noodzakelijk maakten, dat punt 4a aan onze agenda -werd toegevoegd, maar ik zal dit liever bewaren tot dit punt aan de orde komt. Terdere punten, onze actie "betreffende, zullen blijken bij de behandeling van de correspondentie. locals te begrijpen en t® verwachten was, bracht de mil- lioenennota •reinig perpeotief in gunstigen zin voor d® anotenaren. Integendeel. S» mobilisatie was afgekondigd en wat een dergelijke maatregel bet eekent voor ®s lands financiën, behoeven we hier 'niet ie zeggen. Intusschen verbeterden onze financieel© omstandigheden daardoor niet. Prijsstijging was al vrij spoedig merkbaar sn doet zich steeds erger voelen. Op de Centrale organisaties rust de plicht er voor f te zorgen, dat het met onze salarissen niet gaat als in 1914 -*1918. Zij gevoelen deze plicht ®n werken sinds geruimen tijd gezamenlijk aan dit doel. "Seeds hebben zij gedaan gekregen, dat deze kwestie 23 Nov,j1is behandeld in de vergadering van de Centrale Commissie voor georganiseerd overleg. Het officieel© persbericht van deze vergadering drukten we af in ons correspondentieblad 7an regeer ingszijde werd een vage toezegging gedaan dat men met een voorstel tot verbetering der salarissen zou komen Ook deelde de Minister op 22 November j.l. (dus één dag vóór de vergadering voornoemd) in de 2e Kamer mede,dat d® regeering van maand tot maand d® ontwikkeling van het prijsverloop volgt, de gegevens met betrekking tot de prijs -stijging beziet en niet nalaat zich daarover te beraden. Hiermede zullen we het voorloopig moeten doen en met belangstelling afwachten of de regeering inderdaad tijdig met voorstellen zal komen. Dit alles ligt op het gebied van de Centrales en we vertrouwen dat de C N0Phaar plicht zal doen, Thansdames en heeren, heet ik U van harte welkom op deze algemeene vergadering. Ik verheug me in zoo'n goede opkomst en hoop, dat onze besprekingen niet onder den druk der tijden zullen hebben te lijden en vrachtkaar mo~

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 26