24- gen zijn voor ons aller "belang. Tot onzen spijt kunnen we niet een vertegenwoordiger van van de C.N.O.P. welkom heeten. De C.N0.P, heeft een ernstig verlies geleden door het heengaan van de heeren Cohen en Kooiman, die om gezond heidsredenen hebben moeten bedanken als bestuursleden. Beiden hadden een rijke ervaring op vakvereenigingsge- bied en het is voornamelijk aan hun arbeid te danken, dat de C.1T.0.P. een centrale is geworden, waarnaar de aange sloten organisaties met vertrouwen opzien. Ik wijL hun van deze plaats hartelijk dank zeggen voor hun belangrijk werk, dat zij ten deele ook voor on9 hebben verricht en hoop van hartedat deze verlichting van hun werkzaamheden tot hun algeheel herstel moge bijdragen Tenslotte richtte hij nog een bijzonder woord van welkom tot onzen oud—oollega en oud—voorzitter onzer vereeniging den heer MJKuik en verklaarde hiermede de vergadering voor geopend .Punt 2. DE NOTULEN VAN DE VORIGE ALGEMEENE VERGADERING worden zonder opmerkingen goedgekeurd Punt 3. CORRESPONDENTIE, Deze wordt door den voorzxtter voorgelezen en geeft geen aanleiding tot besprekingen» Punt 4. HET JAAEVERSLAG VAN DEN SECRETARIS wordt zonder op~ of aanmerkingen, onder dankzegging aan den samenstel ler, goedgekeurd. HET JAARVERSLAG VAN DEN PENNINGMEESTER geeft allereerst den penningmeester aanleiding een fout te herstellenHet achterstallig bedrag voor het Reisfonds (zie blz5 corr. blad 42) is niet 15.50, doch 51.50» Het totale ach terstallige bedrag wordt dus 67.50. De heer van der Heil Nijmegen maakte de opmerking, dat aan bijdragen voor het Reisfonds 1938-'39 slechts 97.60 is ontvangen, terwijl het ledental 166 bedraagt. We hadden dus mogen verwachten, dat dit bedrag hooger geweest zou zijn. Hij meent, dat er nog altijd leden zijn, die zich aan htm verplichting tot betaling onttrekken. Dit mag in geen geval gehandhaafd worden. Bovendien is het hem opgevallen,, dat het bedrag van de afdracht aan de afdeelingen hooger is dan 15$ van de in komsten uit contributies. Ook hierover ontving hij gaarne opheldering

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 27