25 De penningmeeeter hierop antwoordende zegt, dat de heer van der Heil een verkeerde veronderstelling heeft geuit ten opzichte van het Reisfonds. Weliswaar is er slechts 97.60 ontvangen, doch er is, zooa'ls hij reeds heeft ge rectificeerd, nog 51.50 te vorderen. Hierin moet echter niets veront -ustends gezien worden. Ook vorig jaar was er een tekort en zooals men uit het jaarverslag ziet, is in dit boekjaar 43.50 voor het Reisfonds 1937-'38 ontvan gen. Op dit oogehblik is er nog slechts 10.- te vor deren. Wat de tweede opmerking betreft, we hebben onder de af- deelingen een noodlijdende en wel de afdeeling Zuid-Hol land. Door de zeer verspreide ligging der kantoren is het bedrag van de uit te betalen reiskosten in vergelijking met andere afdeelingen zeer hoog, zoodat het gewenscht is deze afdeeling zoo nu en dan de behulpzame hand te bie den. Bovendien werd door de afdeeling Zuid-Holland voor de leerlingen van de opleidingsschool een propaganda- avond georganiseerd., waar oa. de bekende kadastrale film werd vertoond, en als resultaat van dezen avond werden een 20-tal buitengewone leden genoteerd. Men begrijpt dat de kosten van dezen avond niet door de afdeeling gedragen konden worden, zoodat de vereenigmg die voor haar reke ning heeft genomen. De heer van der Heil is thans voldoende ingelicht, doch merkt nog op dat hij dit niet ter sprake behoefde te bren gen, wanneer hiervan mededeeling was gedaan. De penningmeester zegt dit reeds op de vergadering van den bestuursraad meegedeeld te hebben, zoodat hij meende, dat het wel voldoende hekend zou zijn. Den heer Buissink Winschoten, heeft het verwonderd, dat er ook op het einde van dit boekjaar een groote achter stand in de betaling van het Reisfonds was. Hij heeft reeds eerder de opmerking gemaakt, dat hij het wenschelijk acht de leden attent te maken op deze betaling. Het is geen onwil, doch meestal een vergeten. De voorzitter vindt het vervelend de leden steeds op hun verplichtingen te moeten wijzen. We mogen toch ver wachten, dat elk lid weet hoeveel en wanneer hij moet be talen? De kascommiasie heeft niets aan haar verslag, opgenomen in corr.blad 42 pag 6, toe te voegen. De voorzitter brengt een woord van dank aan de kascom— missie Hierop wordt het jaarverslag van den pe ingmeeater goedgekeurd en wordt hem, onder dankzegging voor het ge-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 28