26 voerde "beheerdecharge verleend. De heer M.J. Kuik, oud-collega en oud-voorzitter van on ze vereemging krijgt thans gelegenheid een kort woord tot de vergadering te spreken. Het is hem altijd een genoegen op de teekenaars—vergadering aanwezig te zijn. Het verheugt hem daarom dat deze vergadering thans te Arnhem wordt ge houden en nog wel in December. Het was hem nu gemakkelijker zich vrij te maken, daar hij e zomers meestal tijdens de jaarvergadering met vacant.!© is. Dit was dan ook de reden waarom hij, zeer tot zijn spijt, niet bij de viering van het 40-,jarig jubileum aanwezig kon zijn. Ondanks het feit, dat hij 10 jaar geleden het dienstvak heeft verlaten, voelt hij nog altijd een band met het teeke— naarscorpswaarvan hij 14 jaar deel uitgemaakt heeft. Mis schien ook, omdat hij een groot gedeelte van dien tijd voor zitter van de vereeniging is geweest. Voornamelijk wenschte hij gaarne het woord om zijn gedach ten aan de teekenaars over te dragen. Sen vergelijking met 10 jaar geleden geeft een groot verschil te constateeren in de positie van de teekenaars, voornamelijk door de rege ling hunner positie en de werkzaamheden welke thans aan hen worden opgedragen. In die 10 jaar is belangrijk veel verbeterd Zijn eigen tijd als voorzitter kenmerkte zich door een in tense salarisactie. In de laatste jaren heeft hij zich nog bezig kunnen houden met de verbetering van de positie. Hij had het genoegen toen te kunnen meewerken aan de totstand koming van het z.g. rapport Hamelberg. Tot zijn vreugde heeft hij gemerkt, dat de uitvoering van dit rapport; toch heeft plaats gevonden. Hij heeft het vermoeden, dat dezelfde moeilijkheden .waar mee men in zijn tijd te kampen had, ook thans merkbaar zul len worden, Er is een zekere analogie, Evenals toen, ook thans een onzeker® tijd met groot e chaotische internationa le verwikkelingen, waarin we allen worden meegesleept en die niet zal nalaten zijn stempel te drukken op de welvaart van ons volk en dientengevolge ook op de ambtenaren. De huidige uitgaven beloopen zeer veel en dit moet onherroe pelijk tot verarming leiden. Een stijging van de goederen- prijzen kan niet uitblijven en de koopkracht zal ongetwij feld dalen. Hij voorziet daarom ernstige tijden welke groot© bezuiniging vooral aan de ambtenaren zal opleggen. In de komende jaren zal dus op dit gebied groote activiteit ont wikkeld moeten worden. Op het moment worden de teekenaars beschouwd te weinig salaris te hebben en aan dit standpunt

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 29