27 moet steeds worden vastgehouden, bij besprekingen aan het departement, In een eventueel® salarisherziening ligt de kans om met inzet van alle krachten, uit positieverbete ring ook salarisverbetering te krijgen, Alle andere wen- schen welke nog op het verlanglijst j e staan hebben ziin dezen tijd weinig kans op verwerkelijking, Hij wekt daarom alle teekenaars op lid van de vereeni— ging te worden., voorzoover ze dit nog niet zijn en als één man achter het bestuur te staan, Gezamenlijk de bereikte verbeteringen behouden an op den ingeslagen weg voortgaan. Hij wenseht het bestuur veel succes in dien komenden strijd. De voorzitter heeft cot zijn groote vreugde bemerkt, dat luik na 10 jaar de teekenaars nog niet heeft vergeten. Hij kan hem verzekeren, dat dit evenmin het geval is met de teekenaars, die nog steeds terugdenken aan den tijd,dat hij voorzitter van onze vereeniging was. persoonlijk herinnert hij zich dien tijd in het bijzonder, omdat hij het genoegen had onder Kuik's voortreffelijke leiding een bestuursfunc tie te bekleed en. Hij heeft in dien tijd van hem een richt snoer ontvangen en heeft daarom allereerst willen werken aan positieverbetering, Deze is thans zoodanig verstevigd en verbeterd, dat we met vertrouwen een actie kunnen in zetten tot verbetering van ons salaris. Hij dankt tenslot te Knik voor het gegeven advies en geeft hem de verzeke ring, dat we hem steeds gaarne op onze vergaderingen zul len zien. Punt 4a. STATUTENWIJZIGING De voorzitter merkt op, dat het velen zal verwonderen, dat dit"punt voor de derde maal op de agenda vermeld staat. De aanleiding daartoe is echter gelegen in een schrijven, dat we van den Minister van Justitie ontvingen. Hij leest deze missive voor en geeft een overzicht van de daarop gevolgde besprekingen. In bedoeld schrijven worat ons te kennen gegeven, dat de voorgestelde naamsverandering onzer vereeniging, den Mi nister van Financiën niet zonder bedenking schijnt te zijn, da overleg te hebben gepleegd met de departementale hoofdambtenaren hebben we ons not den Minister van Finan ciën gewend met het verzoek ons te willen mededeelen, of er bezwaren bestaan tegen den naam; *Vereeniging van technische ambtenaren van het Kadaster". Hierop ontvingen wij 'bericht, dat Zijne Excellentie tegen dezen naam geen bezwaar had.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 30