28 De voorzitter stelt mitsdien voor, den naam van onze vereeniging te doen luiden; "Vereeniging van"technische ambtenaren van het Kadaster". Met instemming wordt dit voorstel met algemeene stem men aangenomen Vervolgens stelt hij voor, de navolgende wijzigingen in de statuten aan te brengen; Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt; De vereeniging van technische ambtenaren van het Kadaster, gevestigd te Am sterdam, stelt zich ten doel; a» het bevorderen van de belangen betreffende het dienst vak in het algemeen en die harer leden in het hijzon der; bmedewerking te verleenen aan de pogingen tot verbete ring van de positie der geheele werknemersklasse van ambtenaren, hoofd— en handarbeiders. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt: Lid van de veree niging kunnen alleen zij zijn, die hebben voldaan aan de 'beide examens bedoeld bij artikel 132 g van het Ambtena-- rer.besluit Belastingdienst, zooals dit is of wordt gewij zigd. Buitengewoon lid van de vereeniging kunnen zijn zij, die hebben voldaan aan het eerste examen bedoeld hij artikel 132 g van het Ambtenarenbesluit Belastingdienst, zooals dit is of wordt gewijzigd. Het lidmaatschap of buitengewoon lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij den secretaris der vereeni ging- Alleen de leden hebben stemrecht. De buitengewone le den hebben een adviseerende stem. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt; De bestuursleden worden voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren geko zen en zijn terstond herkiesbaar, echter met dien ver stande, dat ten hoogste een ononderbroken zittingsduur van 6 jaren is toegestaan. De aftreding geschiedt vol gens op te maken rooster. Ook dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. De voorzitter vraagt en verkrijgt voor het bestuur machtiging, die maatregelen te nemen, welke noodig zijn om Koninklijke bewilliging op de aldus genomen wijzigingen te verkrijgen. De heer Hoddenbaeh #s G-ravenhageheeft 'behoefte om na hetgeen allemaal is meegedeeld, het 'bestuur dank te zeg gen voor het vele harde werken van den laatsten tijd. Op zijn verzoek geeft de vergadering door een hartelijk ap plaus eveneens 'blijk van haar instemming.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 31