2' Hierna wordt gepauzeerd. Na heropening van de vergadering verkrijgt de heer C.A,« von Frijtag Drabbe, hoofd van den Opneraingsdienst van dei Topografischen dienst het woord tot het uitspreken van zijn aangekondigde lezing over "Cartografie" Deze lezing, verduidelijkt met lichtbeelden, werd met. groote aandacht gevolgd. De voorzitter maakte zich tot tolk van alle aanwezigen toen hij den heer von Frijtag Drabbe dankte voor de interessante en leerzame wijze ^aar- op deze de te 'behandelen stof naar voren had weten te brengen, en betuigde de erkentelijkheid van het bestuur voor de welwillendheid waarmede aan ons verzoek tot het houden van een lezing was voldaan. Telen hadden gebruik gemaakt van de uitnoodiging om de ze lezing bij te wonen. We merkten oa. op den heer G.H.B de Korver, ingenieur-verificateur van het Kadaster, dei heer James, Ingenieur Gemeente werken te Arnhem en verdei eenige landmeters. Punt 5. INGEKOMEN VOORSTEL VAN DE AFDEELING ZUID-HOLLAND, De heer van der Vlist Rotterdam, penningmeester dezer afdeeling deelt mede, dat het onnoodig is hierop uitvoe rig in te gaan, omdat de afdeeling het gewenscht acht hei voorstel aan te houden, tot de tijdsomstandigheden betei zijn geworden. Niemand is tegen uitstel Punt 6. BESPREKING PROMOTIEKANS. De voorzitter zegt, dat we weliswaar de uitspraak vai den bestuursraad hebben, doch dat het bestuur van meenin^ is, dat deze kwestie thans eenigszins anders moet bekekei worden in verband met. de tijdsomstandigheden en met de ge wijzigde perspectieven in onze vereeniging. Promot ie is eigenlijk de wensch naar een hooger salaris. Hij acht hei momenteel gevaarlijk om promotie te bepleiten, omdat dit aangegrepen zou kunnen worden om de huidige salarisschaal niet te wijzigen. Bovendien zou het verkeerd zijn het be stuur thans aan een uitspraak te binden, omdat we niet weten hoe een en ander zich zal ontwikkelen. Het bestuur stelt zich daarom voor, dit punt aan te houden en zegt toe; nauwlettend acht te slaan op de ver schillende mogelijkheden en bij eenige kans van slagen de leden weer te zullen inschakelen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 32