30 De heer Hoddenbach 's Gravenhage, is niet voor promotie en zou liefst zien, dat het bestuur zoo spoedig mogelijk ijverde voor het verkrijgen van den titel "Technisch ambte naar van het Kadaster" (instemming). De heer van der Heil Nijmegen, gelooft ook dat het as pect inderdaad veranderd is en dat het thans geen zin heeft om voor promotie te ijveren, Het heeft hem gespeten, dat er geen verslag van de vergadering van den bestuurs raad is verschenen, hetgeen te wijten is aan de drukke werkzaamheden van den voorzitter. Thans echter vindt hij dit door het gewijzigd aspect niet zoo erg. Hij merkt nog op dat hij tegenstander was van de promotiekans en van het geven van- een blanco mandaat aan het bestuur. Dit punt wordt aangehouden Punt 7. BESPREKING REORGANISATIE VAN HET KADASTER., De voorzitter heeft in zijn openingswoord reeds laten uitkomen hoe we denken over de toepassing van de maatre gelen en de waarde welke toegekend moet worden aan de uitgebrachte rapporten Aan de voorgestelde proef zouden oivoor de teeke naars bovendien nog consequenties kunnen zitten,die ter stond in ons nadeel uitgelegd zouden kunnen worden, in dien de nieuwe werkverdeeling onuitvoerbaar bleek te zijn. De 'bekwaamheid om zelfstandig te werken zou in twijfel getrokken kunnen worden. Vooralsnog lijkt ons door deze proefneming geen 'bewijs geleverd, dat we het niet kunnen. Daarvoor zonden we eerst bevestigende antwoorden moeten krijgen op de vra gen: of alle veldwerken volledig afgewerkt bij het hoofd van het bureau zijn ingeleverd en: of alle teekenaars daadwerkelijk aan het hoofd van het hureau zijn toegevoegd. En verder, indien 'bevestigend geantwoord wordt: of onder deze omstandigheden de dienst niet sneller werkte. Reorganisatie bij ons dienstvak is zeer moeilijk, doch wanneer het beproefd wordt, moet het ook grondig gebeu ren en moet daar aan door .allen, voll edig meegewerkt wor den. Men geve het hoofd van het bureau groetere bevoegdhe den ten aanzien van de verdeeling van het werk. Men voege alle ambtenaren direct aan hem toe en schaf— fe de districten met even zoovele hoofden af, want naar onze meening is bij handhaving van de districten reorga nisatie onmogelijk. Hiermede willen we niet "beweren, dat dit _de aangewezen

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 33