reorganisatie zou zijn, doch het is alleen onze bedoeling aan te toonen hoe onvolledig deze proef is genomen. Ook hier heeft de mobilisatie de verdere ontwikkeling van de Reorganisatie stopgezet! Er zijn in dit opzicht nog geen nieuwe voorschriften gegeven» Thans kan moeilijk wor den gezegd of worden verondersteld hoe deze zaak zich verder zal ontwikkelen» Het bestuur stelt daarom voor, dat de algemeene verga dering zich zal plaatsen achter de uitspraak van den be stuursraad n.l.: dat een eventueele reorganisatie in het belang van den dienst moet zijn. De heer gchöttelndreier s Gravenhage vraagt of dit in zekeren zin critiek is op de genomen proef. De voorzitter zegt dat het inderdaad de overtuiging van het bestuur is, dat de proef niet juist genomen is. De heer Bakker 's Gravenhage acht het van groot belang te weten, of de regeering ook naar de meaning van onze vereeniging heeft gevraagd. De voorzitter antwoordt hierop ontkennend, doch zegt dat het bestuur deze zaak scherp wil formuleeren. De vergadering schaart zich achter de uitspraak van den bestuursraad Punt 8. AANWIJZING PLAATS VOLGENDE VERGADERING. Als plaats waar de volgende algemeene vergadering zal worden gehouden wordt aangewezen: Amsterdam Door verschillende leden wordt de wensch geuit een tweeden dag daaraan vast te knoopen. Punt 9. BESTUURSVERKIEZING wegens het periodieke aftreden van den voorzitter, die herkiesbaar is. Bij de eerste vrije stemming worden uitgebracht in totaal 83 stemmen, waarvan op Bijlsma 79 stemmen, van der Heil 2 stemmen, Bakkers Gravenhage) 1 stem en 1 stem blanco,De heer A. Bijlsma is dus met groote meerderheid herkozen. De heer Bijlsma is dankbaar voor het in hem gesteld© vertrouwen en ziet daarin een aanwijzing om op dezelfde wijze door te gaan» Punt 10o AANWIJZING KASCOMMISSIE 1940- In verband met de woonplaats van den penningmeester wordt het kantoor 8 g Gravenhage uitgenoodigd de kascom— missie te vormen»

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 34