32 Punt .11. RORDYRAAG Re "heer de Goede Utrecht; wil er op wijzen, dat enkele onzer collega's een "bijzondere werkkring hebben gekregen. Rit is meestal op onderhandsche wijze geschied. Be "be trokken collega kreeg een aanbod en heeft er niet met anderen over gesproken. Rit is natuurlijk alleszins "be grijpelijk, doch uit algemeen oogpunt bekeken, is het be ter dat voor een dergelijke functie gesolliciteerd wordt, evenals dit bvis geschied voor de uitzending van een landmeetkundig teekenaar naar Curacao. Hij vraagt het be stuur er voor te willen zorgen, dat zooiets meer bekend wordt gemaakt Het heeft hem verheugd, dat er den laatsten tijd zoo veel technische artikelen in ons orgaan verschijnen, doch het is hem opgevallen dat er zoo weinig in voorkomt voor de meettechnici Indertijd heeft collega Yalk een lezing gehouden over de hermeting Amsterdam. Deze lezing is niet in het orgaan opgenomen. Hij vraagt, om zoo nu en dan artikelen ook op dit gebied in het orgaan te plaat sen. Ran zou hij willen vragen of ons orgaan niet zoo inge richt zou kunnen worden dat ook andere ambtenaren b v di e van Rijkswaterstaat, zich daarop .kunnen abonneer®». Ons orgaan bevat tal van artikelen welke ook van 'belang zijn voor anderen buiten ons dienstvak en omgekeerd zou den van andere zijde artikelen kmmen verschijnen welke ook onze belangstelling zullen hebben. Hij geeft het bestuur in overweging hieraan aandacht te willen besteden. Tenslotte wil hij nog spreken over de toegestane vergoe ding bij detacheeringen. Hij acht deze te krap. Nu er zoo veel teekenaars zijn gedetacheerd acht hij het van belang wanneer het 'bestuur sou willen trachten hierin e enige verbetering te krijgen. Re -voorzitter zegt, dat het "bestuur eveneens tegen het onderhandsche aanwijzen voor bepaalde functies is.Aan het departement is dan ook gevraagd om in voorkomende geval len te laten sollioiteeren. Wat betreft de artikelen in het orgaan, wijst hij er op, dat hij in zijn openingswoord reeds heeft meegedeeld, dat het in de bedoeling lag een cursus voor het meten in te stellen. De heer Hof had zijn medewerking toegezegd. In verband met drukke werkzaamheden van den heer Eof en te vens met een mogelijke centralisatie van de opleiding ie hieraan nog geen gevolg gegeveni Bovendien is aan coll. Smidtdie uitgezonden is naar Curacao, gevraagd of hij

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 35