35 ons in het orgaan iets over zijn 'bevindingen en werkzaam heden wil mededeelen. Met de wenschen van coll. de Goede zal het bestuur dus rekening houden. Het bestuur heeft bemerkt, dat de belangstelling voor ons orgaan gegroeid is. Er is reeds besloten ons bij gele genheid eens in verbinding te stellen met de ambtenaren van Sijkswat erst aat De vergoeding voor detacheeringen is een algemeens re geling, doch het bestuur wil hieraan wel aandacht beste den De heer de Jager Amersfoort, vraagt of ieder lid een exemplaar krijgt van de statuten en het huishoudelijk re glement De voorzitter zegtdat in verband met de aangevraagde wijzigingen in onze statuten, herdruk is uitgesteld. Zoo dra de goedkeuring afkomt zal tot herdruk worden overge gaan en krijgt elk lid een exemplaar. De heer Boom Zatphen, vraagt nog om eenige -verduidelij king van de aanschrijving van 9 October j .1. meer in het bijzonder of het den metenden teekenaar is verboden veld— werkzaamheden te verrichten De voorzitter verwijst nog eens naar zijn openingswoord en naar de verklaring in het orgaan rul. dat, tenzij de kantoorwerkzaamheden het noodzakelijk maken, de metende teekenaar niet uit zijn werk moet worden gehaald. De heer Lodder Utrecht, vraagt hoe het gaat met gemobi liseerde schrijvers, die aan het le examen teekenaar heb ben voldaan., Worden zij aan den cursus werkzaam gesteld? De voorzitter antwoordt hierop, dat van den loopenden cursus 12 leerlingen gemobiliseerd zijn. Het bestuur heeft eenigen tijd geleden ten departemente gevraagd of hieraan niets te doen was. We kregen toe de toezegging, dat deze zaak de volle aandacht van het departement had. De be slissing ligt echter bij het departement van Defensie. Het is dus duidelijk, dat de vraag van den heer Lodder moeilijk te 'beantwoorden is. De heer van der Heil Nijmegen, wil, nu het einde van de vergadering begint te naderen, met veel genoegen consta te er en, dat de besprekingen op zoo prettige en zakelijke wijze hebben plaats gevonden, dat het bijwonen van deze vergadering voor hem een plezier is geweest. Van vergade ringen van andere vereen.igingen hoeren we wel eens wat anders Yoor den voorzitter is het leiden van deze vergadering eveneens een genoegen geweest. Hff dankt voor de groot e

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 36