34 opkomst en sluit dan de vergadering De Secretaris, Amsterdam, Januari 1940. A.V alk. MEDEDEELINGEN BENOEMD tot landmeter van het Kadaster miv1 Janua ri 1940: K,F. Lok te Amsterdam, Gr.A. van Wely te Arnhem, T„W. Harmsen te Roermond, M. J. te Nuyl te Amsterdam, J.J.C. van Heykoop te Dordrecht, E.J. prins te 's Graven hageJHMOckels te Arnhem, W» de Groot te Groningen en AGMvan der Krogt te Zwolle. Zij 'hebb ens tevens voldaan aan het examen voor buitengewoon—landmeter van het Kadaster. BENOEMD in vasten dienst m.i.v. 1 Januari 1940: alle tijdelijke rijksklerken en tijdelijke schrijvers 2e klasse,die te 1 s Gravenhage in opleiding zijn voor teekenaar van het Kadaster-. Bij Kon. Besl. van 1? November 1939 is aan Mr. H.Iwema, inspecteur van de Hypotheken en het Kadaster eervol ont slag verleend als lid van de Centrale Cultuurtechnische Commissie, onder dankbetuiging voor de als zoodanig be wezen diensten, en is beneemd tot lid van die commissie de ingenieur-verificateur van het Kadaster te 1s Graven hage J.H.J. Houben» VERPLAATST de landmeters: de teekenaars: EERVOL ONTSLAGEN de teekenaars: W. van der Werft van Rotterdam naar ZwoI e rui Iv.m.i.v. 1 Januari 1940 H. van Leuson Amsterdam Groningen m.i.v. 1 Maart 1940 E.J. Prins s Gravenhage Middelburg id. W. de Groot Groningen naar Roermond id. C.C.J. Hol Nijmegen Rotterdam m.i.v. 1 Mei 1940 M. Oranje van A'meio naar !s Hertogenbosch m.i.v. 16 December 1939 B.J.M. Pas Eindhoven !i Nijmegen (ru! Iv.m.i.v. 1 Januari 1940 J. Bakker AI me i o 11 Zwolle rui Iv.m.i.v. 1 Maart 1940 Me jB.F. Dijkstra te Utrecht m.i.v. 1 December 1939 C.J.A. Meindersma 5 Januari 1940 HPM. B«nek«r Middelburg Februari, 1940 de meetarbeider B.Melis te Rotterdam m.v. 1 Januari 1940

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 37