Verplaatst m.i.v1 Mei 1940 de teekenaar J.M. Hakkert van Enschede naar Almelo STATUTEN ER HUISHOUDELIJK REGLEMENT zijn herdrukt en voor alle leden, "buitengewone leden en afdsecretariaten is een exemplaar 'bijgevoegd CIRCULAIRES ER AANSCHRIJVINGEN Onder dit hoofd zullen we circulaires en aanschrij vingen aankondigen. Voorzoover dit van belang en noodig is, zal de inhoud van de circulaires en aanschrijvingen in het kort worden aangegeven, terwijl aan meer belangrijke een afzonderlijke beschouwing wordt gewijd. Voor de circulaires beginnen we met 2801, omdat deze aansluit op de.^'Alphabeti sche index op de circulaires der Registratie en Domeinen nes. 2601 tot en met 2800". Voor de aanschrijvingen beginnen we met 1 Januari 1940. Min. aanschr. van 16 Jan. '1940 no. 118 Afd» Belasting dienst. OnderwerpWerkzaamheden van den landmeetkundigen dienst Allereerst wordt hierin onder (1) medegedeeld, dat de toepassing van aanschr.7 Jan,1939 no89 aan verschillende bureaux bot een gunstig resultaat heeft geleid. Hiertegen over staat echter, dat op andere bureaux de aanschr, nog niet is toegepast of dat de uitvoering op zoodanige wijze geschiedt, dat geen merkbare verandering in de vroegere verhoudingen is ingetreden. Deze uitspraak verwondert ons niet en we hebben de overtuiging dat de laatste gevallen de overgroote meerderheid vormen. Daardoor is de verkre gen uitslag ongunstig beïnvloed, We hebben daar de aan dacht op gevestigd en tot ons genoegen bemerkt- dat onder (2) de Minister er op aandringt, dat de nieuwe werkwijze dan ook zooveel als mogelijk is dient te worden voortgezet of ingevoerd, Eerst dan zal kunnen blijken of de genomen maatregelen werkelijk effect gorteeren. Wij hopen dat deze

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 38