37 derteekenen, Uiteraard is de landmeter dus ook gerechtigd den teekenaar rechtstreeks aanwijsingen te geven. Wij aeenea hieruit duidelijk te verstaan dat contact wen- schelijk en noodig kan zijn, doch tot een minimum beperkt dient te blijven. Het mag niet ontaarden in bemoei zuchtContact is veelal te vermijden wanneer ten le ge volg wordt gegeven aan het voorschrift dat in beginsel de landmeters hun veldwerken inleveren bij het hoofd, ten 2e die veldwerken volledig afgewerkt zijn, dus ook vooralen van roode lijnen (nieuwe grenzen) en verwijzing naar oude veldwerken3 ten 3e aan de veldwerken een toelichting is toegevoegd als: de grootte van perceel. dient in c,a_j_ nauwkeurig te worden berekend en vastgesteld of,de groot te moet volgens voorschrift I ,K afgerond worden, Verder kunnen er aan toegevoegd worden wenken omtrent al of niet kaarteeren van bijbouwen, schuren enz, en betreffende de tenaamstelling. Wanneer met deze wenken rekening werd ge houden zou het noodige contact beperkt blijven tot de vraag of een grens of grootte al of niet geredresseerd dient te worden en tot moeilijkheden 'bij de tenaamstelling, vereeniging in verband met hypbezwaar enz Wij ge loeven dat deze zienswijze meer in overeenstemming is met het belang van den dienst en dus ook meer de ziens wijze zal zijn van het departement dan die van de vereeni ging voor E. en L.die in haar H»0. van Febr. 1940 uit een en ander constateert, dat haar pleidooi voor handha ving van het directe contact door den Minister* wordt on derschreven, Het zal volgens haar moeten plaats hebben in ieder stadium der afwerking: bij kaar teer ingp ere eel s- vorming. berekening en vaststelling der grootten, verwij zing en tenaamstelling. We hebben ons verwonderd over haar verklaring dat JLn den regel voortdurend contact noodig is, wanneer we bedenken, dat de landmeter vaak 4 of meer dagen achtereen afwezig is of zijn verlof geniet! Terder wordt onder 5j nog bepaald, dat opdrachten aan teekenaars S T E E D b door de hoofden van bureaux ge™ sollieden. Hieraan dient; oi streng de hand te worden gehouden. Met genoegen hebben we onder (4) gelezen dat uit de woorden: datrekening wordt gehouden met 'het- verschil in capaciteit en bedrevenheid der fceekenaars, nog niet be hoeft te worden afgeleid, dat het gewenseht zoude zijn, deze ambtenaren in bepaalde onderdeelen van het werk te speclaliseeren, fe bedoeling is, dat de minder bekwame teekenaara (juister had o.i„ gesproken kunnen worden over de minder geroutineerde teekenaars) in de eerste

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 40