38 plaats met het eigenlijke teekenwerk (vernieuwing en "bijwer king- van plans) en daarnaast met het opmaken van de meest eenvoudige metingstukken worden belast en dat de minder eenvoudige toepassingen in handen van de betere krachten worden gesteldDit is in het belang van den dienst, al behandelt dezelfde teekenaar niet steeds dezelfde gemeen ten Allereerst moet ons de opmerking van het hartdat in derdaad uit de aanschrvan 7 Jan. 1939 niets blijkt over specialisatie. Toch is dit de algemeene gangbare uitleg op de bureaux (zie H.O. K. en i.) ©n werd zulks met stellig heid verkondigd! Wordt door het uitstrooien van dergelijke geruchten niet onnoodig onrust verwekt? Thans blijkt dus duidelijk, wat wel de bedoeling is, iets wat zonder die ge- ruohten niet eens noodig geweest sou zijn! Het beginsel is dus, dat de teekenaar niet steeds de zelfde gemeenten dient te behandelen, doch dat het hoofd van het 'bureau allereerst de waarde Tan de op te maken metingstukken dient t© bepalen. Wederom verschillen we hier van meening met X. en L. die daaruit leest, dat het in het algemeen wenschelljk is, dat de teekenaar dezelfde gemeenten behandelt. Ook (5) is van 'belang,, Voor persoonlijke hulp aan landme ters voor lichte, weinig tijdroovende werkzaamheden kan in het algemeen worden tegemoet gekomen door daarvoor een teekenaar of schrijver aan te wijzen. Het behoeft geen be toog, dat het wenschelljk is daarvoor zooveel mogelijk schrijvers aan te wijzen, die het minst kostbaar zijn en waardoor tevens wordt voorkomen, dat een jong teekenaar in zijn ontwikkeling geremd wordt. Al met al kunnen we zeggen., dat deze aanschr. een be langrijke verbetering of verduidelijking is van die van 7 Jan» 1939. Gaarne hadden we gezien, dat nóg meer den na druk was gelegd op het volledig afgewerkt indienen van het veldwerk, voorzien van een toelichting, bij hst hoofd .Even eens had met nadruk gewezen kunnen worden op opvoering van .het aantal velddagen. Ook nu weer 'kan de Minister ongetwijfeld ten volle reke nen op de medewerking der teekenaars» Maatregelen in ver band met verbetering van het Kadaster moeten, onze sympa thie hebben, temeer omdat we bij ondervinding weten, dat het departement ontvankelijk ie voor zakelijk aangevoerde bezwa ren of gewenschte verbeteringen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 41