39 Circ. 2801» Tijdelijke voorziening tot versterking van de middelen tot dekking van de uitgaven des Rijks. 2802. Wijziging van de wet van 20 Dec. 1935,tot hef fing van opcenten op enkele belastingen ter versterking van de middelen tot dekking van de uitgaven des Rijks. 2803. Verlenging van de werking van de wet van 13 Sept. 1935, houdende tijdelijke afwijking van art. 60 lid 1 letter c der Zegelwet 1917. 2804. Wijziging van de artikelen 16 en 17 van het Arbeidsovereenkomst enbesluit 2805. Onderhandsche verkoop door de Administratie der Romeinen van roerende zaken, welke voor een dienst niet meer bruikbaar of noodig zijn. 2806. Boekhouding en Opgaven betreffende de op brengst van Directe Belastingen. 2807. Instructie Postgiro. I 28Q8 1 Wijziging naam kadastrale gemeenteDe naam van de Kadastrale gemeente "Berkel" luidt voortaan "Berkel en Rodenrijs" 2809. Kredietvoorschriften. 281Q Vereeniging van de gemeenten Lith, Lithoyen en Oyen c.a. De nieuwe gemeente draagt den naam van "Lith" 2811. Instructie Postgiro. 1 28121 Vergoeding van reiskosten. Aan de ambtenaren en de op arbeidsovereenkomst in dienst zijnde personen die hebben voldaan aan een examen in zijn geheel of aan het gedeelte van een examen, waarvoor zij zich hebben opgegeven, worden de reiskosten vergoed op den voet van het Reis besluit 1916. 2813. Wet van 8 Dec. 1938 tot aanvulling en wijzi ging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, zooals deze laatstelijk is aangevuld en gewij zigd bij de wet van 12 Mei 1928,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 42