40 Giro 2814Medewerking door de Hypotheekbewaarders hij de uitvoering van de wet op het Levensverzeke ring shed rijf 1922. In deze circ, wordt ter ken nis gebracht van de ambtenaren een uittreksel uit den algemeenen maatregel van bestuur tot uitvoering van art» 29 der Wet op het Levens— verzekeringbedrijf 1922. In dat Besluit worden verdere voorschriften gegeven ten aanzien van in het buitenland gevestigde ondernemingen van levensverzekering met betrekking tot het bedrijf hier te lande. Ter uitvoering van de wettelijke bepalingen worden voorschriften ver strekt welke vergezeld gaan van 4 modellen. De Verzekeringskamer, gevestigd te Amsterdam, deelt in model. I den betrokken Hypotheelbe- waarder mede, dat de te zijnen kantore genomen inschrijvingen, staande ten name van zijn goedgekeurd als waarde bedoeld in de arti kelen 5 en 10 van het Besluit van 29 Januari 1924 en verzoekt zij dien bewaarder in de open bare registers aan te teekenen: "Deze inschrijving kan zonder machtiging van de "Verzekeringskamer niet worden doorgehaald of "gewijzigd" Deze aancaekening wordt gesteld in het re— gister van inschrijving terzijde van het overge schreven borderel In model .II, dat de nader vermelde binnen den kring van zijn kantoor gelegen onroerende goederen, staande ten name van zijn goedgekeurd als waarde enz. en verzoekt zij dien bewaarder in de openbare registers aan te teekenen: "Deze onroerende goederen (event, in "te voegen: "voorzoover zij toebehooren aan de "N.V. mogen zonder machtiging van de "Verzekeringskamer: 1. niet worden vervreemd "of bezwaard; 2. niet worden verhuurd of ver» "pacht met beding van vooruitbetaling van huur cf pachtprijzen voor langer dan een jaar; 3. "niet worden verhuurd voor langer dan 10 ja— "ren" wo rdt vervolgd

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 43