3 Onder in den pot en in het bankje bevindt zich natuurlijk e®n opening, waarin de lamp is vastgezet'en waardoor de geleiddraden D gevoerd zijn, die met een stopcontact C aan de electrische leiding aangesloten kunnen worden.Boven het geheel bevindt zich een hangende electrische lamp om bo venlicht te kunnen verkrijgen. De puntlljnen geven den gang der lichtstralen aan; hierbij valt op te merken, dat de hoek, waaronder de minst gunsti ge stralen het teekenvlak snijden, nog maar weinig van een rechten hoek afwijkt De tafel moet zoodanig geplaatst zijn, dat men er rondom kan loopen, teneinde op alle plaatsen van de teekening ge makkelijk een scherpe kopie te kunnen maken. Het spreekt vanzelf, dat de afdekru.it van de reflector en de spiegelruit stofvrij gehouden moeten worden, terwijl de reflector binnenwerks helderwit moet zijn. Men diene er dus voor te zorgen, dat geen potloodslijpsel door de sleu ven in de reflector valt. OPMERKINGEN Oh den leerling-teekenaar een vlotte wijze van kopieeren eigen te maken, wenne men hem eraan, van den beginne af onder dezelfde omstandigheden te werken. We denken hierbij oa.. aan de lengte van het potlood, dl® hij het kopieeren van invloed is op de houding. Het gebruik van kleine potloodstompjes is te ontraden; hij sterk afge sleten potlooden kunnen potloodverlengers goede diensten bewijzen. (Sommige teekenaars geven aan vulpotlooden met losse stiften de voorkeur.) Verder verdient het aanbeveling bij het kopieeren steeds driehoeken van dezelfde dikte te gebruiken, daar de dikte van den driehoek van invloed is bij het op 11 oog bepalen van den juisten afstand tusschen lijn en driehoek. De leerling-teekenaar moet om bedoelden afstand op 't oog constant t® doen zijn heel wat routine bij het kopieeren opdoen.» .0- Bij de eerst® oefeningen op den kopieer spiegel beginnen we met series van rechte lijnen, die ongeveer dezelfde richting hebben, Daarna komen rechte lijnen van verschillen de richtingen aan de beurt en vervolgens gebogen lijnen.Het kopieeren met twee driehoeken van gehouwen, waarvan we we ten, dat zij haaksch zijn, levert in den beginne nog eenige moeilijkheden op, daar hierbij behalve op de juiste ligging der lijnen bovendien ©r op gelet moet worden, dat een der beide driehoeken niet verschuift

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 4