WEEKWPZS Om nauwkeurige kopieën te verkrijgen, wordt het potlood van een hardtegraad 8 H, voorzien van een lange scherpe punt, waarvan het graphiet over 1 cm is "blootgelegd .Dit graphiet zoodanig te slijpen, dat de punt een lange recht® kegel is (als de punt van een stopnaald). Zoodra de punt afslijt door het kopieeren., wordt ze weer regelmatig 'bijge slepen op een slijpplankj e Op den kopieerspiegel wordt het oog loodrecht boven de te kopieeren lijn gebracht. De driehoek ligt langs deze lijn op geringen afstand en zoodanig, dat tussehen drie hoek en schaduwlijn senige ruimte is (circa 1/3 mm) Be punt van het potlood moet bewogen worden over het midden van de schaduwlijn; daarbij steunt ze tegen den kant van den driehoek, waarbij er naar gestreefd wordt, dat het potlood zooveel mogelijk loodrecht wordt gehouden op het vlak van teekening. De druk op het potlood is licht, doch zoodanig, dat de lijn duidelijk zichtbaar wordt. Knikpunten in de te kopieeren lijnen worden te voren op de origineel® teekening aangegeven met zacht en scherp gepunt potlood. Deze knikpunten worden meegekopieerdKromme lijnen worden eveneens voorzien van geschikte merkteekensom het ko— pieeren gemakkelijker r-e maken» (Zie fig- 2) Alle lijnen worden enkele mm doorgetrokken over da aan sluiting met andere lijnen, voorzoover dit de duidelijkheid niet schaadt» Is bij het kopieeren een lijn foutief getrokken, dan wor- -den teekens geplaatst aan de zijde van h 'G- 2. de foutieve 'knikpunten in te: kopieeren lijnen lijn, zooals in fig. 3 is aangegeven, v - Tan m it lij- nen worden i<J' alleen 1 de ,-outief getrokken i_ijnteekens geplaatst- kruispunten aan de ZUDF van de .FOUTIEVE lijn overgenomen en de uitein den aan de kanten van het papier. Punten, welke in coör dinaten zijn bepaald en voorgesteld door cirkeltjes,worden eveneens met een kruisje overgenomen, zoodanig dat het kruispunt 'boven het centrum valt. Bij liet nauwkeurig kopi- reerst de ruit punt en

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 5