5 gekopieerd, uitgaande van het midden naarvde kanten-Daarna mag het kopieeren worden voortgezet voor de figuratie» ge legen binnen 4 ruitpunten, telkens zoolang die 4 ruitpun- ten nog sluiten» Ontstaan er tengevolge van 'iemperatuurs- stiiglng (ook de lichaamswarmte en het ademen 'hebben in vloed) afwijkingen in d© ruitpunten. dan wordt. even ge wacht,, totdat het pap,sar weer gekomen is tot de oorspron kelijke afmetingen. Alle teekeningen wordenzoodanig vervaardigd, dat de bovenzijde van het papier naar het Hoorden gericht is, wan neer daartegen overigens geen bezwaar bestaat De landmeetkundige dienst stelt.hooge elachen aan de potloodkopie; daarom laten we een resume volgen van de voorwaarden, waaraan een goede kopie moet voldoen» 1. groot.e nanwkeurigheiddie slechts is bereikt, wanneer ep alle plaatsen de potloodlijn ©p de kopie precies bo ven het midden van de lijn op de origineele teekening 1 igt 2» potloodlijnen van dezelfde dikte en kleur; (dus constan te druk op het potlood) 3. deze lijnen mogen niet in het papier gegrift zijn; 4» lange lijnen mogen geen aanzettingen vertoonen op plaat sen, waar opnieuw is begonnen; 5» gebogen lijnen mogen geen puntjes bevatten op plaatsen- waar den driehoek een nieuwe richting is gegeven; 6» de streep- en punt lijnen .van de origineele teekening moeten als volle lijnen gekopieerd zijn; 7. de lijnen moeten voldoende zichtbaar zijn, dus zoodanig dat anderen de voltooide kopie- kunnen bewerken; 8. het papier mag niet vuil gemaakt zijn door verkeerd ge bruik van de driehoeken, ©f door potleodslijpsel Sbij het kopieeren moeteen behoorlijk tempo bereikt zijn, zonder dat de nauwkeurigheid daaronder heeft geleden» (Een vlotte werkwijze houdt verband met constanten druk op het potlood en voorkomt veelal beschadiging van het papieroppervlak door puntjes of krassen.) H n Ipkaarten Bij het kopieerwerk» dat geschiedt voor de vervaardiging van hulpkaarten» tevens het volgende in acht te nemen: Behalve alle lijnen van de betrokken pereeelèn moeten de op het veldwerk voorkomende aangemeten grenzen, gebouwen» vaste punten enz. gekopieerd worden» Wil men pereeelen vereenigen, dan is het noodig na te gaan, hoever de kopie zich moet uitstrekken.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 6