8 Het Eollandsche product dcet niet onder voor "buiten land sche merken en is daarom te prefereeren. De Oost- Indische inkt in vasten vorm werd vroeger uit China ge ïmporteerd. Uit het volgende blijkt dat ook in andere landen Oost- Indischeninkt vervaardigd wordt. Iets over de vervaardiging van Oost~Indiaohen inkt, HET VERVAAfiDIG-EN VAN 0.1. INET IN STUKJES/STAAFJES. Men weet niet precieswelke vervaardigingswijze in China wordt toegepast. Naar verluidt, bestaat de fabri cage in het verbranden van sommige planten, onder be perkte toetreding van lucht, waarbij men den rook door zeer lange papieren buizen laat ontsnappen. Het roet dat zich afzet in die gedeelten van de buizen, welke het Verst van het vuur zijn verwijderd, en dat dus uit de fijn ste deeltjes bestaat, wordt voor het maken van 0.--Iinkt gebruikt Volgens andere gegevens wordt de rook verkregen door het verbranden van Sesam-olieDeze olie wordt in lampen verbrand en wel op zulk een wijzedat zij een sterken rook ontwikkelt Bij onderzoek van in China vervaardigden "Oost—Indi~ sohen" inkt in stukjes blijkt, dat deze hoofdzakelijk be staat uit uiterst, fijn verdeeld roetzwart, en een bind middel, dat waarschijnlijk een in water oplosbare kleef stof is, terwijl hij bovendien tot 2*jo kamfer bevat, bene vens muskus. De speeiale geur van dezen 0,1, inkt is aan dit laatste toe be schrijven. Fijn verdeeld roetzwart wordt in de westersche landen verkregen door een brandstof, die rijk is aan koolstof ('b.v. petroleum of gezuiverde terpentijnolie) te verbran den onder toetreding van zoo weinig mogelijk lucht. Den rook leidt men door een zinken buis van minstens 30 m lang, die een lichte helling vertoont, ten einde den noodigen trek te verkrijgen. Het roetzwart, dat zich aan het uiterste einde van de buis verzamelt, is uitstekend geschikt voor de fabricage van den fijnsten 0.-Iinktna dat men het heeft gezuiverd van. de teersporen, die den inkt onbruikbaar zouden maken. Deze zuivering wordt bereikt door het roetzwart met sa mg eterauur te vermengen tot een dikke pasta.Deze pasta

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 9